Проектите се изготвят по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона   за хората с увреждания /Методика/. В конкурса могат да кандидатстват предприятия и кооперации, вписани в Регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания, и с приключена една пълна финансова отчетна година като регистрирано в АХУ специализирано предприятие, съгласно чл. 83, ал. 1 от Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

1.Проектите със социална насоченост имат за цел да се подпомогнат работодателите от специализирана работна среда за осигуряване на адекватни условия на труд за работещите в тях хора с трайни увреждания. Финансираните дейности по проектите са обособени в пет компонента, както следва:

КОМПОНЕНТ 1: дейностите насочени към осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите лица с трайни увреждания, чрез внедряване на подходящи приспособления, за повишаване производителността на труда на хората с увреждания;

КОМПОНЕНТ  2:  дейности за създаване на архитектурен достъп  до работните места и другите помещения в територията на специализираните предприятия и кооперации;

КОМПОНЕНТ 3: дейности за създаване на обща хигиенна среда и здравословен микроклимат на територията на специализираните предприятия и кооперации;

КОМПОНЕНТ   4: дейности насочени към повишаване на професионалната квалификация на работещите служители с трайни увреждания;

КОМПОНЕНТ   5: дейности насочени към създаване на условия за сертифициране на специализираните предприятия и кооперации за въвеждане на стандартизирани системи за управление.

 1.      По Глава втора от Методиката /проекти със социална насоченост/:

 

2.1. Максимален размер на субсидията за проект: 50 000 лв.

2.2. Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на  13.03.2023 год.

2.3.Електронен адрес: ahu_sn @mlsp.government.bg.

 1. Проектите със стопанска насоченост имат за цел да се повиши конкурентноспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с трайни увреждания чрез:
 • технологично обновяване на машините и съоръженията;
 • въвеждане на нови технологии;
 • преоборудване на съществуващи и разкриване на нови работни места за хора с трайни увреждания.
 1. По Глава трета от Методиката /проекти със стопанска насоченост/:
 • Максимален размер на субсидията за проект: 90 000 лв.
 • Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 03.2023 год .

4.3  Електронен адрес: ahu_stn @mlsp.government.bg

 1.   Допълнителна информация:

5.1. Исканата сума за едно проектно предложение по т.2.1 и т.4.1 трябва да е съобразена с обстоятелствата в чл.10 от Методиката.

5.2.  При кандидатстване по т.4 посоченият размер на исканата субсидия може да се увеличава при спазване изискванията на чл. 32 от Методиката.

5.3. По Методиката се финансират и проекти за изграждане на онлайн платформа с уебсайт, с цел популяризиране на услугите и продукцията на специализираните предприятия и кооперации в глобалното интернет пространство.

 1. Конкурсната документация можете да намерите на тази Интернет страница https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/84, рубрика: Проекти / програми, Работодатели по чл. 49 от Закона за хората с увреждания/
 2. Проектните предложения, ведно с изискваните документи, се подават в папка подредени систематично, по ред описан в таблица за административното съответствие /приложение 3 за проекти със социална насоченост и приложение 7 за проекти със стопанска насоченост/, и с придружително писмо в деловодството на АХУ по един от следните начини:

7.1 На място, в деловодството на Агенция за хората с увреждания,  на адрес – гр. София 1233, ул.„Софроний Врачански” № 104-106, на електронен носител / подписани и сканирани /или на хартиен носител, придружен с електронен вариант на същите документи, съгласно т.2.2 и т.4.2.

7.2 Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка и пощенско клеймо или с куриер на посочения в 7.1 адрес, на хартиен носител придружен с електронен носител със същите документи или на електронен носител подписани и сканирани, съгласно т.2.2 и т.4.2.

7.3 По електронен път на посочените електронни адреси на АХУ, съгласно т.2.2 и т.4.2. Документите трябва да са подписани и сканирани или при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, съответно:

– за проекти със социална насоченост: ahu_sn@mlsp.government.bg;

– за проекти със стопанска насоченост: ahu_stn@mlsp.government.bg.

След подаване на проектното предложение всеки кандидат е длъжен да изиска от АХУ входящ номер, с който е заведено проектното предложение в деловодната система, не по-късно от крайния срок за подаване на проектните предложения. Полученият входящ номер доказва, че проектното предложение е подадено в срок.

Източник: АХУ