Агенцията за социално подпомагане (АСП) предоставя утвърдена структура на предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво във връзка с ангажименти по разработване на Националната карта на социалните услуги и в съответствие със задълженията на администрацията по чл. 41, ал. 3 от Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ).

Общинските администрации задължително следва да предвидят включането на всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, за предоставянето на които е установена потребност въз основа на анализа на критериите по Глава II от НПСУ и които са съгласувани в организираното от областния управител обсъждане.

Предложението за планиране на всяка община следва да обхваща:

1. Социални услуги, които се планират на общинско ниво за удовлетворяване потребностите на населението от общината и максимален брой потребители по критерии:

 • общодостъпни социални услуги по чл. 12, ал. 2 от ЗСУ;
 • специализирани социални услуги – информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения; дневна грижа; осигуряване на подслон за бездомни; асистентска подкрепа.

2. Специализирани социални услуги, които се планират на областно ниво за удовлетворяване потребностите на населението от областта и максимален брой потребители по критерии:

 • резидентна грижа за деца без увреждания;
 • резидентна грижа за деца с трайни увреждания;
 • резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания (с психични разстройства, с интелектуални затруднения, с физически увреждания, с деменция и със сетивни увраждания);
 • резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания.

3. Социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се планират на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на лица от цялата страна и максимален брой потребители по критерии:

 • интегрираните здравно-социални услуги за резидентна грижа за деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи и възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи;
 • специализираните социални услуги за осигуряване на подслон на лица в кризисна ситуация, на лица, пострадали от домашно насилие, и на лица – жертви на трафик.

След изготвяне на предложението за планиране на социалните услуги, кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението, което не може да бъде по-кратко от 30 дни. Обсъждането включва:

 • публикуване на анализа на потребностите и на предложението на интернет страницата на общината;
 • провеждане на публични дискусии;
 • провеждане на публични дискусии в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги.

Въз основа на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането, кметът на общината може да внесе промени в предложението за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, като за резултатите от обсъждането се представя обобщена информация на общинския съвет.

След обсъждането и одобрението от общинския съвет, предложението и анализът на потребностите се изпращат до изпълнителния директор на АСП по електронен път, чрез Средата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) до 3 април 2023 г., съгласно §2 от Преходните и заключителни разпоредби на НПСУ.

Всяко предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво (фомат „word“) следва да бъде одобрено от кмета на общината с подпис и печат. За неразделна част на предложението се счита Приложение №1 (формат „excel“), в което се съдържа и идентичен електронен еквивалент на предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво.

На електронната страница на АСП е създадена специална рубрика „Планиране на социалните услуги“, където е налична информация за планирането, включително и отговори на постъпили въпроси от различни областни и общински администрации, във връзка с разработването на Националната карта на социалните услуги.

АСП предоставя и пример за изготвяне на предложението за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво с подробни указания. Това е помощен материал, чиято цел е единствено да онагледява последователността при изготвянето на предложението и не е съставна част от него.

Примерните документи може да видите в секция „Указания“ https://www.namrb.org/bg/za-obshtinite/ukazaniya.

Източник: НСОРБ