Безплатни обучения по английски за безработни и хора с увреждания Община Бургас организира обучение за придобиване на ключови компетентности по „Общуване на чужди езици“ (английски език), като записването започна от Вторник, 30 август 2022г.

Курсът е предназначен за безработни и неактивни лица и хора с увреждания и ще бъде с продължителност от 300 учебни часа. Нивата на езиковото обучение са А1, А2 и В1, 100 учебни часа за всяко ниво, като в една учебна група ще бъдат включени по 10 участника.

Обучението ще се проведе в сградата на Бургаски свободен университет, бул. „Сан Стефано“ 62; в периода 19 септември до 3 ноември и е с цел развиване на рецептивните (слушане и четене) и продуктивни (говорене и писане) езикови умения, както и придобиване на знанията за практическата употреба на граматика и лексика на съответното ниво от Общата европейска референтна езикова рамка.

Проектът предоставя възможност за социално-икономическа интеграция на неактивни и безработни лица, регистрирани в „Бюрото по труда“ към Агенция по заетостта.

В обученията по проекта не могат да бъдат включени лица, завършили вече предвидените по настоящия проект обучения, както и обучения по друг проект и/или програма, финансирани по ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник.

Обучението се реализира по проект “Интегриран проект за осигуряване на социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Бургас“ финансиран по процедурата “ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Източник: Община Бургас