Как се получава еднократната помощ за първокласник или осмокласник?

От тази година всички ученици, записани в първи и в осми клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв., без значение от доходите на родителите. Досега тази помощ беше 250 лв. и за получаването ѝ имаше подоходен критерий. От 2021 г. обаче доходите на родители няма да са от значение и всички ще могат да получат подпомагане от държавата.

Еднократната помощ се отпуска от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на семейството, в зависимост от семейния статус, въз основа на подадено заявление-декларация по образец с приложени съответни нормативно регламентирани документи, удостоверяващи необходимите обстоятелства за право на конкретната помощ.

За първи и осми клас се изисква удостоверение от съответното училище, че детето е записано, и копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител (ако е необходимо).

Крайният срок за внасяне на документите е 15 октомври.

Досега от помощта за първи клас се възползваха около 44 хил. деца, като общо едно поколение деца е средно около 60 хил., изчисляват от Министерство на труда и социалната политика (МТСП). Според записаното в Закона за държавния бюджет за 2021 г. еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, ще струва на държавата 16,8 млн. лв., а за осмокласниците от хазната ще са нужни още 18,75 млн. лв.

Важно е да се уточни, че помощите се изплащат на два транша. Петдесет на сто от размера на помощта се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът – в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Еднократната помощ подлежи на възстановяване, ако детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, или е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

След първия учебен срок не е необходимо родителите да подават отново заявление или да представят в дирекция „Социално подпомагане“ допълнителни документи. Проверката дали детето продължава във втория срок се прави служебно.