Две големи разработки на Комитета на ООН за правата на хората с уврежданияНовини

Приобщаваща жизнена заетост

На 9 септември Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания прие Насоки за деинституционализация, включително при спешни случаи. Тези насоки допълват общ коментар № 5 на Комитета към член 19 относно независимия живот и приобщаването в общността. Те са предназначени да насочват и подкрепят държавите страни в усилията им да реализират правото на хората с увреждания да живеят самостоятелно и да бъдат включени в общността, и да бъдат основа за планиране на процесите на деинституционализация и превенция на институционализацията.

Същия ден Комитетът на ООН прие и Общ коментар № 8 (2022) относно правото на хората с увреждания на труд и заетост. Хората с увреждания се сблъскват с бариери при получаване на достъп до и упражняване на правото си на работа и заетост на отворения пазар на труда наравно с останалите. Този общ коментар подкрепя държавите страни при изясняването на задълженията им по отношение на правото на работа и заетост, както е заложено в член 27 от Конвенцията.

Източник: EASPD