Десет са новите програми, съфинансирани със средства от европейските фондове за споделено управление за периода 2021 – 2027 г.

Експерти от Областния информационен център в Монтана популяризираха националната законодателна рамка за новия програмен период. Финансирането от Споразумението за партньорство и програмите е от трите фонда, плюс един нов – Фонда за справедлив преход, а финансирането от Националния план за възстановяване е единствено и само по Механизма за възстановяване и устойчивост и е от различни източници.

Разработените проекти са проектни предложения, а в Националния план са предложения за изпълнение на инвестиция, но начинът на кандидатстване и на двете места е един и същ- електронно, чрез системата ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България)

Към момента четири програми ще отворят прием през 2023 година. Седем процедури на обща стойност 397 милиона лева ще бъдат стартирани по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Голяма част от тях са за работодателите и са свързани с наемане на лица в неравностойно положение. По процедурата свързана със социалната икономика на местно и регионално ниво за социални предприятия, ще могат да кандидатстват както работодатели, така и общини.

По Програма „Образование“ ще бъдат отворени по две процедури по първите три приоритета:

  • „Приобщаващо образование и образователна интеграция“
  • „Модернизация и качество на образованието“
  • „Връзка на образованието с пазара на труда“.

Общият планиран бюджет е 716 милиона лева.

По Програма „Храни и основно материално подпомагане“ се предвижда през месец април да бъдат започнати две процедури по приоритет „Подпомагане с храни и предоставяне на материална помощ“, по които на хора от целевите групи и новородени деца от бедни и рискови семейства ще бъдат предоставени индивидуални пакети с необходими продукти, както и съпътстващи мерки за консултиране и насочване към различни видове социални услуги.

Седемнадесет процедури за над 1 милиард лева ще бъдат отворени по Програма „Околна среда“ през 2023 година.

Управителят на Областния информационен център в Монтана, Александрина Здравкова, сподели че за почти всички сектори ще има процедури :

  • „Води“
  • „Отпадъци“
  • „Биологично разнообразие“
  • „Риск и изменение на климата“
  • „Въздух

„Интересно в сектор „Въздух“ е така наречената процедура за зелена инфраструктура в градска среда, която трябва да изгради пояси, които да спрат запрашаването. По „Околна среда“ големите общини, които имат нарушено качество на атмосферния си въздух ще кандидатстват по тази процедура директно към програмата, а другите общини, които имат нарушено качество на атмосферния въздух и са по-малки, като община Монтана, ще могат да кандидатстват за такъв тип процедура чрез инструмента ИТИ (интегрирани териториални инвестиции). Има изрично описание на разграничението за тази процедура между това кой е допустим да кандидатства като общини“, допълни Здравкова.

По Програма „Околна среда“ през 2023 година средствата ще бъдат насочени още към подобряване на ВиК инфраструктурата, управление на отпадъците и опазване на биоразнообразието, както и за превенция и управление на риска от наводнения, свлачища и горски пожари.

Източник: Община Монтана