Директивата за насилието срещу жениПрез тази година Европейската комисия публикува забележително предложение за закон за справяне с насилието срещу жени.

Текстът на Директивата за борба с насилието срещу жени и домашното насилие предлага да се запълнят значителни законодателни пропуски относно насилието срещу жени и момичета в Европейския съюз (ЕС), особено относно правното определение за изнасилване, признаването на гениталното осакатяване на жени за криминално престъпление и осъждане/завеждане на дело за ключови форми на онлайн насилие.

Също така да се съгласуват наказанията, давностните срокове за осъждане и вземане на решение относно обхванатите форми на насилие, както и достъпа до правосъдие и услуги за подкрепа за жени и момичета в целия ЕС.

Предложението признава правата и нуждите на жените и момичетата с увреждания с 14 препратки в няколко области на предложението, включително при оценката на нуждите на жертвите, изискванията за достъпност на линиите за помощ и утежняващите обстоятелства за насилие срещу жени с увреждания, включително в институции.

Предложения

Въпреки всичко има много пропуски. Ето защо Европейския Форум за Хората с Увреждания (EDF) публикува предложение за изменения за подобряване на текста на директивата и правата на жените и момичетата с увреждания.

  1. Директивата трябва да въведе криминализиране на принудителната стерилизация в Европейския съюз. Принудителната стерилизация е забранена от международните конвенции. Въпреки това най-малко 14 държави-членки на ЕС все още допускат някои форми на принудителна стерилизация в законодателството си. EDF предлага включването на специфичен член, забраняващ принудителната стерилизация.
  2. Достъпността, адекватната подкрепа и обучението на специалисти са от ключово значение за осигуряването на достъп до правосъдие и услуги за подкрепа на жени и момичета, жертви на насилие срещу жени и домашно насилие. Директивата трябва да укрепи съществуващата рамка установена от Директивата за правата на жертвите, и да изисква достъп до приюти и други временни помещения. Държавите трябва да осигурят обучение на специалистите свързано с правата и нуждите на хората с увреждания.
  3. Необходими са данни и изследвания за идентифициране на първопричините за насилието и предотвратяването и борба с него срещу жени и домашното насилие. Липсват данни за сравнение с насилието срещу жени и момичета с увреждания в ЕС. Директивата следва да изисква от държавите-членки на ЕС да дезагрегират данните по увреждания, за да информират за специфичното положение на маргинализираните групи.

Източник: Европейски Форум За Хора с Увреждания (EDF)