Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за реформиране на Домовете за стари хора

До 19 април се удължава срокът за подаване на проектни предложения по процедурата „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“. Мярката е с бюджет от 189,8 млн. лв., от които 161,5 млн. лв. по Механизма за възстановяване и устойчивост и 28,2 млн. лв. национално съфинансиране. Първоначално обявеният срок за представяне на проектни предложения беше 17 март, но поради отправени запитвания от страна на допустими за кандидатстване общини, срокът е удължен с един месец.

По процедурата се очаква да бъдат модернизирани съществуващите 82 Дома за стари хора с цел да предлагат грижи, които отговарят на стандартите за качество на резидентни услуги за възрастни хора в надтрудоспособна възраст. По този начин ще бъдат осигурени по-качествени грижи и по-добри условия за живот на потребителите в услугите. Капацитетът на Домовете за стари хора е около 5 600 души.

Условията за кандидатстване и приложените към тях документи са публикувани в уебсайта на МТСП и в ИСУН.

Източник: Програма „РЧР“

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории