Европейската комисия представя Европейската стратегия за полагане на грижиНа 8 Септември Европейската комисията представи Европейската стратегия за полагане на грижи, за да се осигурят качествени, финансово приемливи и достъпни услуги за полагане на грижи в целия Европейски съюз.

Комисията държавите членки да преразгледат целите от 2002 г., наричани още „целите от Барселона“, относно образованието и грижите в ранна детска възраст, за да се засили участието на жените на пазара на труда. Предложението е да се определят нови цели, така че до 2030 г.:

  • Най-малко 50 % от децата на възраст под 3 години да бъдат включени в образование и грижи в ранна детска възраст
  • Най-малко 96 % от децата на възраст между 3 години и началната възраст за задължително начално образование да бъдат включени в системата на образованието и грижите в ранна детска възраст, както вече беше договорено в рамката на европейското пространство за образование.
  • Да се гарантира, че услугите за полагане на грижи за деца са финансово приемливи, достъпни и с високо качество, като са налични както в градските, така и в селските или в необлагодетелстваните райони.
  • Да се въведе законно право на образование и грижи в ранна детска възраст, в идеалния случай без разлика между края на платения отпуск по семейни причини и законното право.
  • Да се въведат целенасочени мерки за осигуряване и увеличаване на участието в образованието и грижите на деца в неравностойно положение, с увреждания или със специални потребности, за да се премахне разликата с останалите деца.
  • Да се разгледат броя на часовете, които децата прекарват в детски заведения („времева интензивност“) и да гарантират, че грижите за деца са на разположение за период, който позволява на родителите да се ангажират с платена работа по смислен начин.
  • Да се насърчи равното споделяне на грижите за децата между родителите чрез борба със стереотипите, свързани с пола, и подкрепа за схеми за работно време, съобразени с нуждите на семейството.

Източник: Европейска Комисия