Европейска година на уменията

От 9 май, Деня на Европа, започва Европейската година на уменията, която ще продължи до 8 май 2024 г. Инициативата ще даде нов тласък на ученето през целия живот, подкрепяйки иновациите и конкурентоспособността като двигател на екологичния и цифровия преход.

Заложените цели следва да се постигнат, чрез различни мерки, сред които организиране на събития, форуми и дискусии за насърчаване на дебата за ролята на политиките за развиване на умения, информационни кампании, насърчаване на диалога и сътрудничеството между обществените институции, социални партньори, публични и частни служби по заетостта, образователни и обучителни структури, прилагане и разработване на инструменти, които да доведат до инвестиции в подходящи за пазара на труда възможности за квалификация, развиване на уменията и ключовите компетентности.

Национален координатор за България е заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Екипът за взаимодействие включва представители на министерства, НАПОО, Агенция по заетостта, социални партньори и други заинтересовани страни.

Заложените цели:

  • Насърчаване на по-големи, по-ефективни и приобщаващи инвестиции в обучение и повишаване на квалификацията;
  • Гарантиране, че уменията отговарят на нуждите на пазара на труда, включително чрез сътрудничество със социалните партньори и предприятията;
  • Постигане на съответствие между стремежите и набора от умения на хората и възможностите на пазара на труда, особено за екологичния и цифровия преход и икономическото възстановяване. Тясно сътрудничество между социалните партньори, работодателите и заинтересованите страни с цел запълване на дефицитите на пазара на труда чрез преквалификация, нови квалификация и надграждане на уменията;
  • Привличане на умения и таланти от трети държави, включително чрез укрепване на възможностите за учене и мобилност и улесняване на признаването на квалификациите.

Водещи събития, които ще бъдат организирани от Европейската комисия в Европейската година на уменията:

  • 9 май 2023 г. – „Фестивал“ на Европейската година на уменията, който ще обедини откриващите събития в различни държави-членки на ЕС. „Фестивалът“ ще може да бъде наблюдаван на живо във виртуалната платформа на Европейската година на уменията;
  • 8-9 юни 2023 г. – конференция „Making Skills Count“, в която ще бъдат представени инициативи, които увеличават както стойността, така и видимостта на уменията;
  • Юни 2023 г. – обявяване на победителите в Европейските награди за цифрови умения 2023;
  • 23-27 октомври 2023 г. – Европейска седмица на професионалните умения;
  • 15-16 ноември 2023 г. – Европейски форум за заетост и социални права;
  • 2024 г. – Заключително събитие.

Налице е значително финансиране и техническа подкрепа от ЕС за инвестиции в повишаване на квалификацията и преквалификация:

Други програми, които могат да подпомогнат развитието на умения: програмата InvestEUЕвропейският фонд за приспособяване към глобализацията за съкратени работници, Европейският фонд за регионално развитиеФондът за справедлив преходМеханизмът за отпускане на заеми в публичния сектор в рамките на Механизма за справедлив преход, Европейският корпус за солидарностПрограмата за околната среда и действията по климата (LIFE), Модернизационният фондИнструментът за техническа подкрепа и Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество.

Информация за събитията и дейностите може да се открие във виртуалната платформа: https://year-of-skills.europa.eu/index_bg.

Използване на хаштага #EuropeanYearOfSkills за увеличаване видимостта в социалните мрежи.

Източник: ЕСЕвропейска година на уменията

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории