По повод 120-ата годишнина на ЗАГОРКА АД се завръща ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД – конкурсът на компанията за практически приложими идеи за подобряване на градската среда и развитието на общностите. Одобрената идея ще бъде осъществена от ЗАГОРКА в населено място в област Стара Загора, а авторът й ще получи парична награда. Очакванията са предложенията да бъдат насочени към добавяне на стойност за най-широк кръг от хора.

Кой може да участва?

Идеи могат да предлагат неправителствени организации и пълнолетни български граждани от цялата страна. Възможно е освен индивидуално, и колективно участие. Няма ограничения към броя на подадените предложения от един участник. Няма да се допуска участие на търговци, държавни, общински структури, служители на компанията и членовете на техните семейства, организациите партньори в конкурса.

Какви идеи се търсят?

Идеите трябва да бъдат от полза за максимален брой граждани и да предлагат подобряване на градската среда по отношение на околната среда и социалната отговорност. Поради спецификата на бизнеса на компанията, свързан с производството на алкохолни продукти, ЗАГОРКА ЗЕЛЕН ФОНД не може да подкрепя проекти, които са ориентирани основно към деца. (например.: изграждане на детски площадки, проекти в училища и детски градини и др.).

От компанията приканват предложенията да бъдат развити в максимална степен, като е добре обяснено къде има нужда да бъде осъществена идеята, какви са обхватът й, видът на необходимите материали приблизителните разходи за реализацията й.

Как ще се осъществи идеята победител?

Спечелилото предложение ще бъде осъществено от името и за сметка на ЗАГОРКА АД в населено място в област Стара Загора. ЗАГОРКА АД не изисква собствен финансов принос от авторите на проектите. Максималната стойност за реализацията на идеята не трябва да надвишава 50 000 лева.

Важно е да се има предвид, че материалите, с които ЗАГОРКА АД ще осъществи спечелилата идея, ще бъдат рециклируеми или такива, които оставят минимален отпечатък върху околната среда.

Каква е наградата?

Наградата в конкурса е една. Участникът/участниците, подали идейното предложение, класирано от конкурсното жури на първо място, получава(т) награда от 1000 лв. Наградата се предоставя за съответното предложение независимо от броя на участниците в неговото изготвяне.

Какви са сроковете?

Крайният срок за подаване на идейни предложения е 1 декември 2022 г. Постъпилите предложения ще се оценяват от жури до 31 декември 2022 г., а победителят ще бъде обявен през януари 2023 г. на сайтовете на zagorka.bg и zagorkacompany.bg.

Кандидатстването е онлайн чрез попълване на форма – https://zagorka.bg/120/

Източник: Информационен портал за НПО в България