Заповед на министъра на здравеопазването за пускане в действие на медицински изделия:

Заповед № РД-01-34/19.01.2023 г.

Становище с вх. № 26-00-78/16.01.2023 г. от Изпълнителната агенция по лекарствата

Мотивираното предложение с вх. № 26-00-78/09.01.2023 г. от дружеството „Джи Ес Евро България“ ЕООД