Заседание на Постоянната комисия по социални дейности към НСОРБ

В заседанието на 11-12 май на Постоянната комисия по социални дейности взеха участие зам.-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска-Жекова, Венелина Богданова – началник отдел „Социални услуга за пълнолетни лица“, Главна дирекция „Социално подпомагане“, АСП; Милена Янъкова – началник отдел „Социални услуги за деца“, Дирекция „Закрила на детето“, АСП; Миглена Хитова – главен експерт Дирекция „Закрила на детето“, АСП; Теодора Любенова – държавен експерт дирекция „Социално включване“, МТСП; Илиян Саралиев – началник отдел „Програми за социално включване“, дирекция „Социално включване“, МТСП; Десислава Георгиева-Ушколова – началник отдел „Програмиране и договаряне“ в Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, МТСП; Магдалена Тодорова-Димитрова – държавен експерт Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, МТСП; Евгения Петкова – началник отдел, дирекция Финанси на общините, МФ; Десислава Енчева – програмен директор „Услуги в общността“, УНИЦЕФ.

Зам.-министър Надя Клисурска е определила трите важни задачи в социалната сфера за тази година: разработване на новите стандарти за качество, които трябва да бъдат адаптирани за всички услуги, провеждане на обученията на над 1800 специалисти от социалните услуги за прилагане на Наредбата за качеството на социалните услуги, въвеждането на интегрираната информационна система по Закона за социалните услуги (ЗСУ), която ще обслужва целия процес по планиране и предоставяне на услугите. Според г-жа Клисурска има два варианта – ако бъде спазен срокът за приемане на картата, новите стандарти трябва да влязат в сила от 2024 г. Тъй като не всички общини ще могат да трансформират социалните си услуги, Министерството предлага да има преходен период, т.е. през 2024 г. да бъде възможно финансиране на социални услуги по новия и по досегашния ред. Втората възможност – ако картата не се приеме до 31 декември, новите стандарти ще се въведат от 2025 година.

Към момента повечето местни администрации са успели да представят информацията, необходима за изработване на национален анализ на потребностите от социални услуги. Предстои изработване на национален анализ на потребностите от социални услуги.

Относно кандидатстването и изпълнението на проекти, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, ОПРЧР и ПРЧР става ясно, че в момента работи оценителна комисия по процедурата деинституционализация на услугите за възрастни. Интересът на общините е доста сериозен и надхвърля бюджета по компонента, затова се търсят възможности за осигуряване на допълнителни средства. Едната възможност е да се пренасочат средства от компонента за енергийна ефективност на социалните услуги, тъй като досега само 2 общини са минали на консултации, а в ИСУН има само един подаден формуляр.

Предстои отварянето на още три компонента във връзка със закриването на домовете за хора с увреждания. Тъй като средствата ще стигнат само за закриване на 42 дома, ще бъдат предварително посочени общините, които могат да кандидатстват и ще бъде фиксиран бюджетът. В списъка са включени всички общини в рамките на областта, заявили желание за разкриване на резидентна грижа. Предстои насоките за кандидатстване да бъдат предоставени за съгласуване.

Възможността за финансиране при общините, които няма да закриват услуга, е през интегрираните териториални инвестиции. Необходимо е концепцията да бъде предвидена в предварителното картиране и АСП да потвърди, че въпросната услуга е приоритетна за държавата.

Източник: НСОРБ

 

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории