Индикативни годишни работни програми за 2023 г. по ОП РЧР 2014-2020 и П РЧР 2021-2027

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОП РЧР) и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (П РЧР)  публикува одобрените от Комитета за наблюдение на  първото си заседание, което проведе на 27 април, ИГРП по ОП РЧР и Второ изменение на ИГРП по П РЧР за 2023 г.

Индикативна годишна работна програма по ОПРЧР 2014-2020 за 2023 г.

Второ изменение на Индикативна годишна работна програма по ПРЧР 2021-2027 за 2023 г.

Източник: ОП РЧР

30.04.2023г.

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории