НАСО с ново представителство в Благоевград

Йорданка Треновска е новият представител на НАСО за регион Благоевград,  Докторант в Катедра „Медико-социални науки“ към Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. Тя разказва за опита си в социалната сфера, повече за професията „социален работник“, както и партньорството си с НАСО досега.

Реализирали сте разнообразни проекти за хората в неравностойно положение през годините, споделете малко повече за вашата дейност?
Подпомагането на хора в неравностойно социално и здравословно състояние е сред моите приоритети вече 20 години. Стартирах моята кариера в тази област като доброволец, впоследствие станах социален работник. Осъзнавайки, че моите действия, съответно липсата на такива дават отражение върху моментното състояние на човек изпаднал в беда, полагам неимоверни усилия да бъда полезна тук и сега. Моят основен фокус е продължаващото обучение, благодарение на непрекъснатото инвестиране в личностно и професионално развитие успявам да постигна редица положителни резултати. Разбира се, и в моята практика има случаи, в които казусите не биват разрешавани по най-добрия възможен начин. Изключително разнообразни са проектите, в които съм имала възможност да участвам в моя професионален път до сега. Общото по-между им е страстта да помагам на хора в нужда, независимо от техния пол, възраст, раса, цвят на кожата, етническа и социална принадлежност, наличие на увреждане и други.

Какви според вас са успешните примери за прилагане на добри практики в социалната сфера?
Добрите практики в социалната сфера са изключително много. За съжаление обаче голяма част от тях не придобиват популярност, никой друг, освен основните действащи лица, не разбира за тях. Необходимо е по-често да се организират срещи на регионално и национално ниво, да се предостави възможност на специалистите да обменят опит по-между си и да си помагат едни на други.

Как се е утвърждава професията на социалния работник през годините?
Професията на социалния работник е изключително важна, тя служи за мост между хората в неравностойно положение и държавата от една страна, и обществото като цяло, от друга страна. Социалният работник трябва да запълни липсващото звено във веригата по създаване и изменение на общественото мнение: от отчаяние към надежда, от неравностойност към равностойност, от вина към съчувствие. Жалко обаче е, че тази професия е изключително неглижирана и не получава нужното признание.

Как работите с общините в област Благоевград и как партнирате с тях? По – специално с община Благоевград, с ЮЗУ „Неофит Рилски“?
На този етап нямам опит при работа с други общини в област Благоевград, все още нямаме съвместни проекти и работни срещи. С любезното съдействие на НАСО и специално на Наталия Христова, Мениджър „Партньорства и специализирани дейности“ и Община Благоевград през март месец бе организирана регионална среща под надслов „Актуални предизвикателства в развитието на социалните услуги“. Участие взеха представители на АСП, АКСУ, РДСП, ДСП, кметове и кметски наместници, ръководители на социални услуги, служители в девет Общински администрации и Областна администрация Благоевград.

Към настоящия момент се подготвя Споразумение за сътрудничество с ЮЗУ „Неофит Рилски“. Вярвам, че съвместната ни работа ще допринесе за развитието на социалните дейности и услуги, и не на последно място ще допринесе за придобиване на практически умения и реализация на студентите, които са избрали да се посветят на социалната работа.

Има ли перспектива пред социалната и солидарна икономика в Благоевград?
Да, има. През последните години в нашия град се наблюдава тенденция за развитие на социалните институции и повишаване качеството на предоставяните дейности и услуги. Предприемат се редица стъпки за повишаване жизнения стандарт на хора от уязвимите групи, създават се условия за социално включване и самостоятелен начин на живот. Вярвам, че тази практика ще продължи и в бъдеще и ще станем свидетели на множество постижения в областта на социалната и солидарна икономика на територията на Община Благоевград.

Притежавате академичен опит, разкажете за него?
Към настоящия момент съм Докторант в Катедра „Медико-социални науки“ към Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград. Посветила съм научния си труд на изследвания в областта на взаимодействието между образователната и социалната системи при работа с деца в риск. Участвам в академични семинари, конференции и работни срещи, в частност посветени на организация и управление на социалните дейности и услуги. Интерес за мен представляват също така предоставянето на психо-социална рехабилитация и супервизията в социалната работа.


Разкажете за опита ви до тук с НАСО
Регионален представител на НАСО в гр. Благоевград съм от края на 2022 година. В този все още начален за мен етап имах възможност да участвам в обучения и работни срещи, запознах се отблизо с дейността на НАСО. Смятам, че мога да допринеса за създаване на благоприятни и ценни партньорства на територията на Община Благоевград, и не само.

В личен план какво бихте искали да споделите като приятен спомен от началото на 2023 година?
Щастлива съм, че пред мен се откриха нови хоризонти и възможности да бъда полезна на хора в нужда чрез натрупаните през годините знания и умения, без това да бъде за сметка на ценно време със семейството, близките и приятелите.

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории