Местен дарителски фонд Карлово обявява сесия за набиране на идеи за местни инициативи, търсещи финансиране

Насоки и критерии за оценяване

Местният дарителски фонд Карлово отваря покана за набиране на проектни предложения за подобряване на живота и средата на населените места в община
Карлово. Целта е да се насърчи прякото участие на жителите на общината в дейностите по подобряване на облика на средата, в която живеят.


Срок и начин на кандидатстване
Набиране на проектни предложения: от 20 февруари до 31 март 2023 г.
Максимален размер на искана сума: 1200 лв.

Кандидатства се само онлайн чрез попълване на електронния формуляр Тук.

От линка в онлайн формуляра може да изтеглите формуляра, който има за цел да послужи за  предварителното Ви запознаване със структурата на електронния формуляр за  кандидатстване и да Ви подпомогне при подготовката на проектните предложения.
Кой може да кандидатства?

  • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
  • Народни читалища;
  • Неформални групи граждани;

График на програмата

  • Кандидатстване с проектни предложения: 20.02.2023 г. – 31.03.2023 г.
  • Оценяване на проектните предложения от експертна комисия и гласуване на
  • сайта на Местния дарителски фонд Карлово: април 2023 г.
  • Обявяване на победителя: май 2023 г.
  • Стартиране на дарителска кампания за набиране на средства за финансиране на спечелилата проектна идея – май-юни 2023.

Проект „Активно дарителство за активна промяна“ в партньорство с НЧ „Христо Ботев-1928“, с. Столетово. се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Развитие на дарителството на местно ниво“ на Сдружение „Платформа Агора“ и Фондация „Америка за България”. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на СНЦ „МАК“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България” или нейните партньори”.

Сключване на договор за финансиране и започване на изпълнение на дейностите по проекта: юли – декември 2023 г.


Приоритетни области за кандидатстване

1. Култура и образование
2. Екология и справяне с климатичните проблеми
Източник:

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории