Националната карта на социалните услуги

Законът за социалните услуги (ЗСУ) за първи път въведе планиране на социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, и отреди водеща роля в него на общинските администрации. Националната карта на социалните услуги се приема до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България

След публикуването на първите демографски данни от преброяването и очакваните през декември данните за здравния статус на населението, всяка община следва да започне процеса на планиране на социалните услуги по новия ред. С писмо на заместник министър-председателя и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, до всички общини са изпратени указания за ангажиментите им и сроковете за подготовката на Националната карта на социалните услуги.

Нормативно определените ангажименти на общините са свързани с изготвянето на анализа на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво и предложението за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, регламентирани в Наредбата за планирането на социалните услуги:

 1. Кметът на общината следва да организира разработването на анализа на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. Анализът на потребностите се разработва въз основа на критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от наредбата.
 2. Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага разработването на анализа по ред, определен от кмета на общината.
 3. Съгласно чл. 39 от наредбата, анализът задължително включва:
 • показателите в общината по критериите за всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, посочени в глава втора от Наредбата;
 • съществуващите към момента на изготвянето на анализа социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината и брой на техните потребители (общ и по видове услуги и групи потребители);
 • брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители);
 • информация относно броя на лицата от други общини, които ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги);
 • данни/информация за демографското развитие в общината за последните 5 години;
 • информация за наличната социална, образователна и здравна инфраструктура (видове и материална база);
 • информация и прогноза за необходимите служители за извършване на дейността по предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги.

4. Показателите по критериите за всички услуги в общината, посочени в глава втора от наредбата, се отчитат по настоящ адрес на лицата

5. За планирането от всяка община на потребностите й от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво, областният управител организира обсъждане и съгласуване между кметовете на общини в областта.

6 . След обсъждането на областно ниво, кметът на общината изготвя предложение за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, което задължително включва всички социални и интегрирани здравно-социални услуги, за предоставянето на които е установена потребност въз основа на анализа на критериите по глава втора от наредбата.

7. Кметът на общината организира представяне на анализа на потребностите и обсъждане на предложението за планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво в общината. Въз основа на изразените мнения, становища и предложения в обсъждането кметът на общината може да внесе промени в предложението. Обсъждането се провежда при условията на чл. 42 от Наредбата за планиране на социалните услуги.

8. След приключването на обсъждането, предложението на кмета на общината се одобрява от общинския съвет и заедно с анализа на потребностите се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане по електронен път. Срокът за изпращането им е до шест месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Съгласно ЗСУ, в срок до 12 месеца от публикуването на тези резултати, Националната карта на социалните услуги следва да бъде приета от Министерския съвет.

Съгласно нормативната уредба, след финализирането на подготовката и изпращането в АСП на общинския анализ на потребностите и предложението, са предвидени и някои последващи ангажименти на общините:

 • АСП организира обсъждане на областно и общинско ниво на Анализа на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и на предложението за Национална карта на социалните услуги по чл. 34 от ЗСУ. Областните управители организират обсъждане между общините на територията на областта предложението за картата, а кметовете на общини организират обсъждане на предложението в частта за социалните услуги за съответната община, вкл. чрез публични дискусии и обсъждания в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги. Обобщената информация за резултатите от тези обсъждания се предоставя на Агенцията за социално подпомагане.
 • Министърът на труда и социалната политика организира провеждането на обществени консултации по реда на ЗНА на предложението за Национална карта на социалните услуги.
 • Картата се приема с Решение на Министерския съвет и се публикува на интернет страниците на институциите по чл. 52 от Наредбата, като всяка община също публикува информация относно включените в Картата социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво за съответната община и актуална информация относно предоставяните услуги.

При нужда от допълнителна информация и разяснения по темата от страна на МТСП общините могат да се обръщат към:

– Илиян Саралиев – началник на отдел „Програми за социално включване“, дирекция „Социално включване“, тел. 02 8119 440, ел. поща: Iliyan.Saraliev@mlsp.government.bg

– Теодора Любенова – държавен експерт в отдел „Политики за социално включване, децата и семейството“, дирекция „Социално включване“, тел. 02 8119 454, ел. поща: Teodora.Lubenova@mlsp.government.bg.

МТСП заяви възможност за организиране, при необходимост, на разяснителни онлайн срещи по темата, по подобие на процеса на предварително картиране само за нуждите на Плана за възстановяване и устойчивост и Програмата за развитие на регионите.

Източник: НСОРБ

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории