15.09.2022

Новата рамка на СЗО поставя хората с увреждания в центъра на здравеопазванетоНие приветстваме приемането на Европейската рамка за действие на СЗО за постигане на най-високия достижим стандарт на здравеопазване за хората с увреждания 2022–2030 г. Тази нова рамка има четири цели:

  • всеобщо здравно покритие
  • насърчаване на здравето и благосъстоянието на хората с увреждания
  • защитата на хората с увреждания по време на извънредни ситуации в областта на общественото здраве
  • създаването на база от доказателства относно уврежданията и здравето.

Рамката беше обсъдена и одобрена на 13 септември. Регионалният комитет за Европа на Световната здравна организация (СЗО) беше домакин на панелна сесия на тема „постигане на най-високия достижим стандарт на здравеопазване за хора с увреждания“.

В панела участваха регионалният директор на СЗО Европа Ханс Клуге; Янис Вардакастанис, президент на Европейския форум на хората с увреждания; Наташа Азопарди Мускат, директор на СЗО за национални здравни политики и системи; и Ан Рабит, държавен министър на хората с увреждания в Ирландия.

Сесията започна с видео от депутата Ширли Пинто, член на израелския парламент и защитник на глухите. Тя сподели проблеми с достъпа до здравеопазване, особено по отношение на достъпността и комуникацията чрез преводачи. Депутатът Пинто също сподели необходимостта от по-достъпни клиники в цялата страна.

Регионалният директор на СЗО за Европа Ханс Клуге откри сесията, като заяви, че здравните системи трябва да включват хората с увреждания. Той заяви, че никой не трябва да се подлага на дискриминация при достъпа до здравеопазване. Г-н Клуге подчерта, че резолюцията подкрепя работата на Световната здравна организация и че „става въпрос да не изоставяме никого“. Рамката включва силен ангажимент за работа с организации на хора с увреждания.

Наташа Азопарди Мускат, директор по национални здравни политики и системи в СЗО Европа последва регионалния директор, като каза, че все още има много проблеми и бариери, които блокират пълния достъп до здравеопазване за хора с увреждания. Г-жа Azzopardi Muscat сподели трите цели във връзка със здравеопазването, включващо хората с увреждания:

(1) гарантират равен достъп до услуги;

(2) насърчаване на здравето и благосъстоянието и

(3) включващи политики за хората с увреждания и разработване на основани на доказателства подходи.

Янис Вардакастанис, президент на EDF, започна панелната сесия, като благодари на присъстващите делегати за сътрудничеството между СЗО и организациите на хората с увреждания по време на пандемията и продължаващото оттогава. По време на своята намеса президентът на EDF каза:

„Хората с увреждания са изправени пред няколко пречки пред достъпа и използването на здравни услуги. Тези бариери са свързани с увреждането, което се отнася до среда, политики, процедури, поведение и нагласи, които поставят в неравностойно положение хората с увреждания.“

По въпроса как дискриминацията влияе върху достъпа до здравеопазване, г-н Вардакастанис обясни няколкото бариери, пред които са изправени хората с увреждания. Те включват отказ от разумно приспособяване; дискриминационни нагласи; структурни проблеми; и негативни стереотипи.

„Дискриминацията на базата на увреждания е основна пречка за постигане на равни права за хората с увреждания – това включва правото на здраве – изправени сме пред много бариери пред използването на здравни услуги – среда, политики, процедури, поведение и нагласи“

Г-н Вардакастанис завърши с изявление относно участието на представителните организации на хората с увреждания (OPD) в здравните системи. Участието на OPD във вземането на решения е от съществено значение, за да направят тези системи по-приобщаващи и демократични. Той подчерта важността на приноса, предоставен от OPD във всички области на новата рамка, особено в:

  • Разработване и изпълнение на планове за действие, за да се гарантира, че те отговарят на нуждите, идентифицирани от хората с увреждания, по смислен начин
  • Представителството на хората с увреждания във всички сектори на обществото, включително в работната сила в здравеопазването;
  • Развитие на научните изследвания, за да има доказателства, които подкрепят правата на хората с увреждания и които насърчават справедлив достъп до здравни грижи;
  • Мониторинг и оценка на рамката

Ан Рабит, министър на хората с увреждания в Ирландия, добави значението на съвместната работа. Тя обясни, че основно действие в Ирландия е реорганизирането на услугите за деца с увреждания чрез разработване на услуги в общността. Освен това тя добави, че истинското предизвикателство е изместването на перспективата към подход, основан на правата, предимно чрез тясно консултиране с деца с увреждания, персонал и преподаватели. Тя подчерта, че дигиталните и помощните технологии са решаващи инструменти за осигуряване на независим живот.

Г-жа Рабите затвори панела, като сподели, че „хората с увреждания трябва да бъдат в центъра на вземането на решения“, и тя се съгласи с г-н Vardakastanis, че участието и финансирането на организациите на хора с увреждания са от съществено значение. Тя заяви, че междуведомствената работа е много важна и завърши с думите, че европейските министри трябва да работят заедно за подобряване на здравеопазването в цяла Европа.

Източник: EDF