15.09.2022Новият общ коментар за заетостта на хората с увреждания

Комитетът на ООН за правата на хората с увреждания публикува своя нов общ коментар №8 относно правото на работа и заетост. Общият коментар, публикуван на 9 септември, обяснява тълкуването на Комитета на член 27 от Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ).

Това идва след дълъг процес на консултация, в който участвахме. Полученият текст изяснява как трябва да тълкуваме много от разпоредбите относно работата и заетостта, присъстващи в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

В крайна сметка, това тълкуване ще помогне на държавите страни по Конвенцията да докладват за техния правен, политически и социално-икономически контекст, засягащ свързаните с трудовата заетост права на хората с увреждания.

Коментарът дава яснота относно:

 • Отворен пазар на труда и защитена заетост;
 • Дискриминация на работното място или при наемане на работа;
 • Разумно приспособяване;
 • Условия на труд и заплащане
 • Отворен пазар на труда и защитени работилници

Най-важният момент е, че Общ коментар №8 изяснява въпроса за защитената заетост, особено кои видове защитени среди противоречат на Конвенцията.

В него се обяснява, че „член 27, параграф 1 изрично посочва, че хората с увреждания имат право да „работят наравно с другите, {което включва} работа, свободно избрана или приета на пазар на труда и работна среда, която е отворена, приобщаваща и достъпна за всички. Тези думи ясно показват, че сегрегираните условия на работа не са в съответствие с правото.“

Новият общ коментар за заетостта на хората с увреждания

A happy down syndrome man with business colleagues in office, social inclusion and cooperation concept.

Общият коментар допълнително уточнява, че:

„сегрегираната заетост, като например защитени работилници, включва разнообразие от практики и опит, характеризиращи се с поне някои от следните елементи:

а) изолират хората с увреждания от открита, приобщаваща и достъпна заетост;

(b) Те са организирани около определени специфични дейности, които хората с увреждания се считат за способни да извършват;

(в) Те се съсредоточават върху и подчертават медицинските и рехабилитационните подходи към уврежданията;

(г) Те не насърчават ефективно прехода към отворения пазар на труда;

д) хората с увреждания не получават еднакво възнаграждение за труд с еднаква стойност;

е) хората с увреждания не получават възнаграждение за своя труд наравно с останалите;

(g) Хората с увреждания обикновено нямат редовни трудови договори и следователно не са обхванати от схеми за социална сигурност.“

Трябва да се отбележи обаче, че Общият коментар допуска едно изключение от това, като обяснява, че „Предприятията за заетост, които се управляват и ръководят от хора с увреждания, включително тези, които са съвместна собственост и са демократично контролирани, не могат да се считат за сегрегирана заетост, ако осигуряват справедливи и благоприятни условия на труд наравно с другите.“

Дискриминация на работното място или при наемане на работа

Комитетът пояснява, че има четири основни вида дискриминация, които могат да възникнат при наемане на работа и наемане на работа, понякога едновременно.

Това са:

 • пряка дискриминация: това се случва, когато в подобна ситуация хората с увреждания са третирани неблагоприятно поради някаква причина, свързана с тяхното увреждане;
 • непряка дискриминация: прилагане на закони, политики или практики, които изглеждат неутрални, но имат отрицателно въздействие върху хората с увреждания, или възможност, която изключва хората с увреждания, тъй като формулирането на възможността не отчита тяхното положение;
 • отказ за разумно приспособяване: когато необходимите и подходящи индивидуализирани модификации, корекции и подкрепа (които не налагат непропорционална или неоправдана тежест) не са приложени;
 • тормоз: форма на дискриминация, когато се извършва нежелано поведение, свързано с увреждане или други забранени основания, с цел или резултат от нарушаване на достойнството на дадено лице и създаване на сплашваща, враждебна, унизителна, унизителна или обидна среда.

Общият коментар също така подчертава, че „защитата от дискриминация обхваща и дискриминацията по асоциация, която може да възникне, когато членове на семейството или лице, което е свързано с лице с увреждане, са дискриминирани на работното място“.

Новият общ коментар за заетостта на хората с увреждания

Disability young blind person happy woman in headphone typing on computer keyboard working in creative workplace office.

Разумно настаняване

Разумното приспособяване означава адаптиране към работно пространство, роля или условия на труд, за да се даде възможност на лицето да върши работата си. Това е областта, в която имаше нужда от най-много разяснения.

Общият коментар обяснява, че „за да попаднат в концепцията за разумно приспособяване, промените трябва да бъдат договорени с индивида. Задължението за осигуряване на разумно приспособяване е приложимо от момента, в който бъде получено искане за такова приспособяване или необходимостта стане очевидна.“ По тази последна точка той отива по-далеч, като изяснява, че „Задължението за осигуряване на разумно приспособяване е от момента, в който човек с увреждания се стреми да упражни правата си или се нуждае от достъп в недостъпни ситуации или среди“.

Той дава допълнителни насоки за това как трябва да се подходи към процеса на осигуряване на разумно приспособяване, като обяснява, че:

„Когато индивидът или организацията идентифицират пречка пред пълното включване на лице с увреждания, трябва да се предприемат следните стъпки:

(a) организацията работи с индивида, за да идентифицира потенциални решения за премахване или избягване на бариерата, включително предпочитаното решение за лицето с увреждания

(б) организацията прилага предпочитаното решение, освен ако то не би наложило неоправдана тежест. Когато случаят е такъв, организацията трябва да приложи друго идентифицирано решение, което не налага неоправдано бреме, или да приложи предпочитаното решение доколкото е възможно, без да изпитва ненужната тежест.“

И накрая, Комитетът за правата на хората с увреждания заключава ясно, че „неприлагането на тези стъпки от страна на организацията би било отказ от разумно приспособяване“, което следователно би представлявало форма на дискриминация срещу служителя.

Следователно:

 • Разумното приспособяване трябва да се договори с лицето;
 • Предпочитаното от индивида решение е най-доброто, освен ако не налага неоправдана тежест
 • Неоправдана тежест означава, че необходимите усилия биха били неоправдано скъпи, трудни, обширни, съществени или разрушителни в светлината на съвкупността от обстоятелствата.
 • Неосигуряването на разумно приспособяване е дискриминация.
Новият общ коментар за заетостта на хората с увреждания

Disabled young man with an artificial leg is working at the furniture factory

Условия на труд и заплащане

Един от големите проблеми, пред които са изправени работниците с увреждания, е заплащането под минималната заплата, понякога без подходящ трудов договор и трудови права.

Що се отнася до заплащането, Общият коментар посочва съвсем ясно, че „работниците с увреждания имат право да получават равно възнаграждение като работниците без увреждания, когато изпълняват същата или подобна работа. Освен това тяхното възнаграждение също трябва да бъде равно, дори когато работата им е напълно различна, но въпреки това с еднаква стойност.

Що се отнася до заплащането в защитените работилници, въпреки че Комитетът настоятелно призовава за преход от такива видове заетост, те все пак подчертават необходимостта от сегрегирани работни условия, за да се гарантира справедливо възнаграждение, докато те все още работят.

По отношение на условията на труд Общият коментар уточнява, че „справедливите и благоприятни условия на труд за хората с увреждания включват предимствата и защитата, от които се ползват други работници, като например пенсионен фонд, отпуск по болест, дългогодишен отпуск, родителски отпуск, повишение, почивка, отдих и периодични платени отпуски.“

Следователно:

 • Еднаквото възнаграждение е от съществено значение
 • Защитената заетост, докато съществува, трябва да гарантира справедливо заплащане;
 • Работниците с увреждания трябва да имат достъп до всички обезщетения наравно с останалите: социално осигуряване, отпуск по болест и пенсиониране.

 

Новият общ коментар за заетостта на хората с увреждания

Young down syndrome woman wearing apron using touchpad at coffee shop terrace

Други важни аспекти

Следвайки нашето застъпничество, Общият коментар се позовава на важността работниците с увреждания да могат да запазят обезщетение за инвалидност.

Общият коментар също така се позовава на необходимостта от положителни мерки за подобряване на възможностите за заетост на отворения пазар на труда, с особен акцент върху жените и младите хора с увреждания, които, наред с други групи, страдат от междусекторна дискриминация при наемане на работа.

 • Потенциалът на квотните системи за подобряване на възможностите за заетост, особено в публичния сектор.
 • Необходимостта от насърчаване на самостоятелната заетост, която е регламентирана и позволява на социалните предприемачи достатъчна защита и сигурност на работното място.
 • Необходимостта да се гарантира, че хората с увреждания не са ограничени само до определени видове професии и да се забрани „фалшивата“ заетост, при която хората с увреждания са наети от работодатели, но не извършват работа или нямат значима заетост наравно с останалите.

И накрая, общият коментар категорично осъжда неплатените стажове и трудов опит.

Източник: EDF