Предложения за промени в Закона за насърчаване на заетостта предвиждат нова обединена мярка за заетост, която ще даде както възможност за обучение за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, по заявка от работодателя, така и предоставяне на средства на работодателя за период до 6 месеца за ментор на наетото лице. Обучението ще подобри шансовете за устойчива заетост на хората от групите в неравностойно положение на пазара на труда. Менторът (работник или служител от същото предприятие) ще подпомогне трудовата адаптация на наетия.

Предложеният Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) е публикуван за обществено обсъждане, вносител на промените е Министерският съвет. Срокът за обществено обсъждане е до 8 февруари.

Сред заложените цели на предложенията за промени са повишаване ефективността на активната политика по заетостта, по-бързата и устойчива заетост на безработни от групите в неравностойно положение, подпомагане адаптацията на работното място, повишаване гъвкавостта на инструментите за удовлетворяване потребностите на работодателите от работна сила.

Предвижда се безработните, започнали работа на субсидирани работни места, да останат регистрирани като търсещи работа лица. По този начин ще продължат да ползват услуги за заетост, което повишава шанса им за намиране на постоянна работа на първичния пазар на труда.

Ще се осигури достъп до „зелени работни места“ на всички безработни, а не само на тези с продължителност на регистрацията над 6 месеца.

Предвижда се промяна на санкцията за хората, чието участие в субсидирана заетост е прекратено с дисциплинарно уволнение, от забрана за регистрация в бюрото по труда в забрана за участие в заетост или обучение, финансирано от държавния бюджет. По този начин те няма да бъдат изключени от търсещите работа, ще могат да ползват услуги за заетост, което ще е превенция за преминаване в групата на икономически неактивните, както и за участие в недекларирана заетост, пише в мотивите на законопроекта.

С предложенията за промени се съкращава санкцията по чл. 20, ал. 5 от 6 на 3 месеца – изключването от регистъра на безработните лица с прекратена предходна регистрация за 6-месечен период е неоправдано тежка санкция и води до загуба на правото на обезщетение и до прекратяване на достъпа до услуги, което значително отдалечава лицата от пазара на труда и впоследствие затруднява активирането им, се отбелязва в доклада на социалния министър.

Разширяват се възможностите за търсещите работа  да ползват регламентираните посреднически услуги по насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение, насочване към обучение на възрастни и насочване към процедура за валидиране на професионални знания, умения и компетентности във всички дирекции „Бюро по труда“ в страната, независимо от мястото на регистрация.

Проектопромените предвиждат въвеждане на възможност за служебна промяна в статуса на лицата от безработни в заети лица при включването им в субсидирана заетост по програми и мерки, вкл. финансирани със средства от европейски и други международни фондове.

Отменя се изискването към работодателите, кандидатстващи за субсидии по мерки за насърчаване на заетостта, да наемат безработни на работни места за длъжности, по които през последните три месеца не са прекратявали трудово правоотношение с работници и служители.

С предложените изменения и допълнения се цели и преобразуване на държавно предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ в административната структура към Министерството на труда и социалната политика. 

Предлагат се промени в определението за „групи в неравностойно положение на пазара на труда“, които включват: прецизиране на възрастта на младежите, съобразно специалния Закон за младежта; насърчаване на балансираното участие на пазара на труда на родителите посредством включване на безработните бащи към уязвимата група на родителите на деца; намаляване възрастта на децата от 5 на 4 години предвид промените за задължително предучилищното образование за всички деца на 4-годишна възраст; предефиниране групата на по-възрастните безработни  (над 55 години), предвид постепенното увеличаване на възрастта за пенсиониране.

По данни от административната статистика на Агенцията по заетостта, през ноември 2022 г. равнището на безработица е 4.43%. Регистрираните безработни  са 145 431. Броят на продължително безработните с регистрация в бюрата по труда над една година е 31 044. Относителният им дял в общата структура на безработните е 21.3%, се посочва в доклада на социалния министър.

Към 30 ноември 2022 г. безработните младежи до 29 г. са 17 342 (11.9% от общия брой), а безработните над 50- годишна възраст – 59 818 (41.1 на сто от общия брой). Данните от административната статистика на Агенцията по заетостта, за периода януари-ноември 2022 г., относно реализацията на насърчителните мерки, насочени към уязвимите групи, показват малък брой включени безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда, се допълва още в доклада.

Статистиката показва, че в групата на младежите до 29-годишна възраст в заетост са включени 344, от друга уязвима група –тази на  младежи с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи, ползващи социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, завършили образованието си, в заетост са включени едва петима, по мярката за наемане на непълно работно време на безработни до 29-годишна възраст, с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца, в заетост са включени 12 души , в стажуване на безработни  до 29-годишна възраст в заетост са включени 23-ма , в чиракуване на безработни до 29-годишна възраст с основно или по-ниско образование и без квалификация за чиракуване в заетост са включени 30 души , а по тази за наемане на безработни с трайни увреждания в заетост са включени 104 души.

От друга уязвима група безработни  – самотни родители (осиновители) и майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст в заетост са включени 250 души (чл. 53а от ЗНЗ);  нито едно безработно лице, изтърпяло наказание лишаване от свобода, не е включено в заетост. От групата на безработните над 55 годишна възраст  в заетост са включени 276 души.  По мярката за наемане на безработни с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца в заетост са включени 220 души.

Източник: АЗ