Новите промени, които влизат в сила по проекта на АЗ, „Нова възможност за младежка заетост”, ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29 години.

Чрез добавената нова дейност „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор” по проекта финансиран от ОПРЧР 2014-2020 се предоставя допълнителна подкрепа в работния процес и се разширява обхватът на заетост на младите хора. Възнаграждението на наетите младежи ще бъде в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.

В компонента обучение по време на работа, възнаграждението на безработното лице се променя от 90% на 100%  от минималната работна заплата за съответната година, а понятието „наставници“ се заменя с „ментори“.

В компонента стажуване при работодател, се увеличава възможността за продължителност на договора за стажуване – от 6 до 9 месеца, като възнаграждението на безработното лице е в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година.

Заетостта по всички договори за стажуване или обучение по време на работа, или заетост следва да приключи не по-късно от 31.07.2023 г., като подаването на окончателно искане за плащане да не бъде по-късно от 31.08.2023 г.

Безвъзмездната финансова помощ по проект „Нова възможност за младежка заетост” е в размер на 148 259 833 лева.

Подробна информация за актуалните условия по проекта може да бъде намерена тук, както и да бъде предоставена от служителите в дирекции „Бюро по труда” в страната.

Източник: Агенция по заетостта