Линията на бедност се повишава на 504 лв. от 1 януари 2023 г.Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди проект на постановление на Министерския съвет за определяне на линията на бедност за 2023 г. и проекти за промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските и Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване. Проектите на нормативните актове са подготвени от Министерството на труда и социалната политика.

„Предложението ни е линията на бедност да се повиши от 413 лв. на 504 лв. Стойността ще се повиши с 91 лв. или с 22 % в сравнение с 2022 г. Това е най-големият ръст откакто се прилага този механизъм, каза вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който председателства тристранния съвет, на съвместен брифинг с представителите на национално представителните организации на синдикатите и на работодателите след края на заседанието. В него участваха министърът на финансите Росица Велкова и заместник-министрите на труда и социалната политика Надя Клисурска и Емил Мингов.

„Средногодишната инфлация за периода септември 2021 – август 2022 г. е 11,7%, а натрупаната от началото на годината до края на август е 12,6%. Това показва, че нарастването на линията на бедността значително изпреварва инфлационните процеси“, подчерта министър Лазаров.

Той обясни, че основните изменения в наредбите за работното време и за изплащаните от НОИ парични обезщетения са свързани с вече приетите и транспонирани директиви в областта на родителските отпуски и редът за ползването на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който е регламентиран в Кодекса на труда.

Новите разпоредби регламентират документите, които бащата (осиновителят) следва да представи в предприятието, срокът за подаването им, условията за прекратяване на отпуска, както и задължението на работодателя да го разреши или да уведоми писмено работника или служителя, че отказва ползването му.

С измененията в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се осигурява възможност за отпускане и изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя). За целта се създават необходимите образци на документи и се регламентира редът за представянето им в Националния осигурителен институт от осигурителите и самоосигуряващите.

Източник: МТСП