Обществено обсъждане на ИГРП на Програмата за храни за 2023 г.

На 13 октомври беше публикуван проект на Индикативната годишна работна програма на Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г.  за 2023 г.: https://www.eufunds.bg/bg/node/11035

Проектът може да бъде свален ТУК.

1.Процедура „Подкрепа“:

Конкретни цели: предоставяне на индивидуални пакети с хранителни продукти и продукти за хигиенни нужди за лицата от целевите групи и предоставяне на съпътстващи мерки за консултиране и насочване към различни видове социални услуги.

Допустими бенефициенти: Институция, публичноправна организация или организация с нестопанска цел, регистрирана по реда на ЗЮЛНЦ като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза, която действа активно за осъществява целите си не по-малко от 2 години; има доказан опит минимум 1 година, считано от крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата, свързан с предоставяне на помощи в натура и/или свързан с раздаване храна на населението.

Бенефициентът/ите следва да осигурят пълно национално покритие –самостоятелно или в партньорство, както  и едновременност на раздаването -в един и същи  период за всички определени представители на целевите групи, както по отношение на пакетите с храна, така и по отношение на пакетите със санитарно хигиенни продукти.

Допустими дейности:

  • Раздаване на пакети с хранителни продукти;
  • Раздаване на пакети с продукти за хигиенни нужди;
  • Реализиране на съпътстващи мерки.
  • Бюджет: 13 230 000 лв.

2.Процедура „За по- добро бъдеще“:

Конкретни цели: предоставяне на пакети за новородени деца от бедни и рискови семейства и предоставяне на съпътстващи/ подкрепящи мерки в зависимост от идентифицираните проблеми.

Допустими бенефициенти: . Държавни органи, местни органи, както и доставчици на социални услуги, лицензирани по реда на Закона за социалните услуги, които имат доказан опит свързан с подпомагане в натура и/или предоставяне на социални услуги за деца и семейства минимум 2 години, считано от крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата. Необходимо условие е кандидатите да имат подходящ организационен и административен капацитет за осигуряване на национално покритие -самостоятелно или в партньорство, което да гарантира своевременност на подпомагането във всяко едно населено място в страната, в което има лица от целевата група.

Допустими дейности:

  • Раздаване на пакети за новородени;
  • Реализиране на съпътстващи мерки.
  • Бюджет: 254 520 лв.

Планираният срок за обявяване на процедурите е м. април 2023 г. с краен срок за подаване на проектни предложения не по-малко от 60 дни от датата на обявяване на процедурата.

Предвижда се процедурите да се реализират за тригодишен период на изпълнение.

Заинтересованите страни имат възможност да изразят становище по проекта на ИГРП на електронна поща: a.angelova@asp.government.bg  до 1 ноември 2022 г.

Източник: НСОРБ

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории