Одобрено е изменение на Плана за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

Правителството прие изменение на Плана за действие по социална икономика 2022-2023 г. Необходимостта от изменението е във връзка с отлагане на две от дейностите, финансирани със средства от Европейския социален фонд + по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г., и включването им в следващия двугодишен План за действие по социална икономика 2024-2025 г.

Измененията и допълненията в документа ще спомогнат за създаване на среда за обмяна на информация и добри практики, предложения на решения, мерки, политики в областта на социалната икономика на равнище ЕС, както и за насърчаване на участието на други държави-членки. Реализирането на дейностите, съобразно изменения план, ще спомогне за дигиталното трансформиране, видимост и консолидиране на сектора на социалната икономика чрез подобрен достъп до информация и възможности за пазарна реализация на създадените продукти и услуги.

Източник: МС

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории