ОПРЧР ще подкрепя енергийно уязвимите домакинства

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г (ОПРЧР) публикува за коментари проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г.

В проекта на ИГРП е включена една процедура за директно предоставяне на БФП на Агенцията за социално подпомагане.

Целта на процедурата „Подкрепа за семействата –SAFE“ е,  уязвимите семейства/ домакинства, получаващи месечни помощи съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца, да бъдат компенсирани за високото ниво на инфлация, вследствие на ръст в цените на петрола, газа и електричеството в резултат от военната агресия на Русия в Украйна. Предвижда се подкрепа, чрез изплащане на добавка на уязвими домакинства за посрещане на повишените разходи за потребление на енергия.

Бюджетът по процедурата е 44.3 млн. лв. Дата на обявяването й е май 2023 г., с краен срок за подаване на проектни предложения  юни 2023 г.

Източник: Оперативна програма „РЧР“

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории