Публикуван е пакет документи за кандидатстване по процедура „Бъдеще за децата“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР). Вижте повече ТУК .

Целта на процедурата е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).

Бюджетът по процедурата е 81 281 936 лв. Максималният размер на БФП за проект е 391 166 лв.

Допустими кандидати са: доставчици на социални услуги за деца , вкл. общини. Те могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство с доставчици на социални услуги за деца, общини или лечебни заведения.

Допустими за финансиране са следните дейности:

По Специфична цел 2 „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“:

  • Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите;

По Специфична Цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“

  • Услуги за ранно детско развитие – формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието;
  • Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
  • Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст ;
  • Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с потребност от постоянни медицински грижи;
  • Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране, застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.;
  • Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран подход и комплексност на подкрепата, и др.

Всяко проектно предложение задължително следва да включва дейности насочени към подобряване на качеството на живот на децата от уязвими групи и насърчаване на тяхното социално включване чрез предоставяне на социални и/или интегрирани здравно-социални услуги за деца от Специфична цел 3 (СЦ 3). Дейностите по Специфична цел 2 (СЦ 2) са допълващи и надграждащи дейностите по СЦ 3.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.01.2023 г. 17:30 часа.

По общественото обсъждане на процедурата, на база коментари на общини, НСОРБ предложи и районите на общините да бъдат допустими кандидати. С мотив, че същите не са доставчици на социални услуги, предложението ни не е прието.

Източник: ОПРЧР