На 21 ноември, в Деня на християнското семейство, в Стара Загора бяха открити два нови центъра за обществена подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Центърът за обществена подкрепа е звено за социални услуги, целящо да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда.

Част от услугите му са психологическо и юридическо информиране и консултиране по въпроси, пряко обвързани с отглеждането и възпитанието на децата, родителските права и отговорности. Ще се осъществява и подкрепа и координация при нужда от взаимодействие с други услуги или различни институции, организации и административни органи, в интерес на детето и семейството, както и терапия,  рехабилитация, обучение, подслон и други. Основните дейности в ЦОП се организират в програми, разработени в съответствие с идентифицираните потребности на децата и семействата в риск.

Услугите се предоставят на адрес: гр. Стара Загора, кв. „Самара – 1“, ул. „Родопи“ № 48. Сградата на /ЦОП/ е снабдена с индивидуални и общи помещения, обзаведени с подчертан стремеж към създаване на домашен уют.

Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства се намира на същия адрес и цели подкрепа на деца с трайни увреждания за социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция. В него са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационни потребности на децата, както и на потребностите от организация на свободното време. Капацитетът му е 30 места за целодневна грижа и 60 места за консултативни услуги.

Източник: Община Стара Загора