Очакват се над 30% енергийни спестявания в социалните услуги, делегирани от държавата дейност, с финансиране от ПВУ

С бюджет от 215 млн. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост очакваме да постигнем енергийни спестявания в размер на 30% годишно в приблизително 840 социални услуги, делегирана от държавата дейност. Това беше заявено по време на Информационния ден по процедура „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“, която е съфинансирана по Националния план за възстановяване и устойчивост. Всички сгради на социални услуги, които ще бъдат реформирани по мярката, следва да постигнат енергопотребление клас „В“ или по-висок клас. Спестените с енергийните мерки средства могат да бъдат използвани за подобряване качеството на предоставяните услуги.

В проектните предложения могат да бъдат заложени дейности, свързани с изграждането на инсталации за алтернативни източници на енергия, ремонт, закупуване и монтиране на оборудване и обзавеждане, подмяна на ел. инсталация и на системите за отопление и осветление. Предоставят се и възможности за преустройство на вътрешните пространства на социалните услуги с цел опазване здравето на хората и осигуряване на комфортна среда за потребителите. Общините имат интерес да предоставят качествени услуги и да разгръщат мрежите от услуги в общината си, така че хората да живеят по-добре.

На информационния ден по процедурата, бяха представени условията за кандидатстване по мярката. Целите на процедурата са повишаване качеството на социалните услуги, делегирана от държавата дейност и постигане на 30% енергийни спестявания годишно спрямо периода преди реализацията на проекта. Минималният размер за едно проектно предложение е 20 000 лв., а максимален размер на помощта не е приложим. Разчита се, че при разписването на проектите, ще бъдат взети предвид нуждите от строителство, оборудване и обзавеждане. Не се препоръчва самоцелното добавяне на оборудване и обзавеждане, което е извън минималните изисквания на Наредбата за качеството на социалните услуги.

Фокусът на тази процедура е енергийната ефективност и ако проектното предложение не отговаря на изискванията за постигане на 30% енергийни спестявания и не води до енергопотребление клас „В“, всякакви други дейности по проектите са недопустими. Ако в сградите вече са извършени интервенции за енергийна ефективност, които са финансирани по други проекти, чиито срок не е изтекъл, въпросните социални услуги са недопустими за финансиране по тази процедура. По мярката не могат да кандидатстват и Домове за стари хора и Домове за пълнолетни лица с увреждания. Първата стъпка е специалистите в общината да преценят кои сгради, в които се помещават социални услуги, са подходящи за кандидатстване. „Идеалният проект е на сграда, в която функционират една или повече социални услуги, които са делегирана от държавата дейност. За тази сграда има изготвен технически паспорт и има енергийно обследване, издаден е сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация. В този случай трябва да бъде ясно с кои дейности по проектното предложение ще бъдат постигнати енергийни спестявания и енергопотребление клас „В“. Въпреки липсата на максимален размер на БФП за едно проектно предложение, ще се следи за ефективността на инвестициите.

Беше обърнато специално внимание на сроковете за кандидатствате по процедурата. Това, че няма краен срок за кандидатстване означава, че се кандидатства по правилото „Първи по време, първи по право“. Очакванията на Министерството на труда и социалната политика са до края на 2023 г. да има сключени договори с общини и да започне изпълнението на проектните предложения. Договорите за ремонтни и други дейности по проектите следва да бъдат сключени до средата на 2024 г., за да има достатъчно време до края на периода на ПВУ общините да изпълнят проектите си.

Над 150 общини се включиха онлайн в Информационния ден и имаха възможност да зададат въпросите си във връзка с Условията за кандидатстване по мярката. Голяма част от въпросите бяха свързани с допустимостта на конкретни сгради в общините, в които се помещават различен тип социални услуги или в комбинация с друг тип дейности, възможностите за инсталиране на фотоволтаици и производство на ел. енергия и др. При инсталиране на алтернативни източници на енергия и производство на ел. енергия, която надвишава нуждите на съответната социална услуга, е допустима реинвестиция на печалбата от евентуална продажба на ел. енергия в подобряване качеството на самата услуга.

Процедурата „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“ е вторият компонент от инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост за модернизиране на дългосрочната грижа в България. Първият компонент е насочен към модернизирането и реформирането на 82 Дома за стари хора, които функционират на територията на 73 общини. До момента по първия компонент е подаден един проект от община Пловдив. Срокът за кандидатстване изтича на 17 март, но поради отправени молби от няколко общини за удължаване на срока, е планирано възможността за подаване на проектно предложение да бъде удължена до 19 април.

Източник: МТСП

 

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории