Проект „Местно развитие, намаляване на бедността“Център за комплексни услуги за групи в неравностойно положение отвори врати в Болярово. Към него са назначени социален работник, социален асистент, кариерен консултант, две медицински лица и образователен медиатор.

Целта на проекта е социалното включване на целевите уязвими общности на териториите на общините Смядово, Ветрино и Болярово и подобряване включването и овластяването на ромите. Успешно приключи обучението на 7 души от ромската общност като озеленители и те вече са назначени на трудови договори. Част от тях работят в общинския център, останалите в селата.

„Амалипе“, центърът за междуетнически диалог и толерантност, сдружението „Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие“ и Норвежко-българската търговска камара са партньори на проекта, чиято стойност е около 1,5млн.лв..Сумата е осигурена през финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.

Източник: БНР