Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи

Министерство на здравеопазването публикува Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Част от промените са:

  1. Предвижда се създаване на комисии (ТЕЛК) във всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, като в тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, трябва да се създадат най-малко по две комисии.
  2. За кадровото осигуряване на ТЕЛК се въвежда задължително участие в съставите на комисиите на началниците на структури в съответното лечебно заведение.
  3. С оглед съкращаване на процедурите, свързани с обжалване на експертните решения на ТЕЛК пред НЕЛК, се ограничава броят на възможните случаи, при които НЕЛК може да връща процедурата за ново разглеждане от ТЕЛК с конкретни указания.
  4. Предвидено е разглеждане на случаите само по документи, без извършване на клинични прегледи на лицата и разпределение на заявленията-декларации чрез информационната система на случаен принцип, за разглеждане от ТЕЛК на територията на цялата страна, съобразно поредността на постъпването им. Правило за разглеждане на документите по постоянен или настоящ адрес на лицето, или друго място на пребиваване, се запазва за конкретно определени случаи, свързани отново с тежко здравословно състояние, което налага извършване на клиничен преглед от ТЕЛК в дома/лечебното заведение/друго място.
  5. Предвижда се регламентиране на задължението на РЗИ да уведомяват служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.
  6. Регламентира се електронният начин за съобщаване на решенията на ТЕЛК и НЕЛК на заинтересованите организации при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.
  7. В рамките на съществуващата щатна численост на НЕЛК се предвижда създаване на нова длъжност – „заместник-директор“.
  8. Създават се условия за ползване на пълната информация от записите в електронните здравни досиета на лицата от органите на медицинската експертиза, единствено за целите на експертизата.

С публикувания проект можете да се запознаете ТУК 

Период на обществената консултация: до 28.05.2022 г.

Източник: МЗ

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории