Агенцията за социално подпомагане работи по проект, финансиран от европейска оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, чиято цел е да изведе пациентите с психиатрични разстройства от специализирани институции. Нови социални услуги ще получат 967 лица с психични разстройства и умствена изостаналост.

Проектът включва, подготовка за извеждане на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, настанени в 10 специализирани институции, определени за закриване, и на лица, трайно пребиваващи в 11 държавни психиатрични болници по социални индикации. Включва също създаване на възможност за независим живот и превенция на институционализацията на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост.

За изпълнението на проекта се разработва методика за оценка на хората с психични разстройства и с умствена изостаналост, която съдържа специализирани критерии за оценка на състоянието им. Създават се и се подготвят екипите, които да извършват индивидуалните оценки на лицата, настанени в специализираните институции и държавните психиатрични болници. Правят се оценки на потребностите и индивидуални планове за подкрепа на хората, настанени в определените за закриване специализирани институции, и на лицата, трайно настанени в психиатрични болници. Разработват се методика за закриване на всички специализирани институции за пълнолетни лица с увреждания и методика за реформиране на домовете за стари хора.

Предстои подготовка за извеждане и преместване в новите услуги на лицата с психични разстройства и с умствена изостаналост от специализираните институции, определени за закриване; осигуряване на подкрепа и супервизия на екипите за извършване на индивидуалните оценки на потребностите и плановете за подкрепа и на персонала на специализираните институции до окончателното им закриване; мерки за повишаване на капацитета на системата – разработване на пакети за продължаващо обучение на специалистите от социалната и здравната система по програми за социална работа с хора  с психични разстройства и с умствена изостаналост. Изготвяме анализ на всички специализирани институции за хора с увреждания и реформиране на домовете за стари хора с цел планиране на втория етап на деинституционализацията на хората с увреждания и на старите хора.

22 екипа, включващи експерти от дирекциите за социално подпомагане, психиатричните болници и специализираните институции, са направили задълбочени индивидуални оценки на потребностите на лицата. За всяко е разработен и план за подкрепа.

Разработена е и програма за подготовка за живот в общността. Нейната цел е персоналът в специализираните институции да бъде подпомогнат в работата си с потребителите и те да придобият социални и трудови умения, които да им осигурят възможности за социално включване.

До края на август тази година са изготвени 967 оценки на лица от целевата група и планове за подкрепа. Служителите от социалните институции работят активно по процеса на подготовката им за живот в общността, те ще бъдат настанени в новоизградени социални услуги за резидентна грижа.

Има методика за закриване на специализираните институции за хора с увреждания и методика за реформиране на домовете за стари хора. Тези два документа съдържат конкретни стъпки, методи и принципи, които ще подпомогнат общините в цялостния процес по закриване и реформиране на специализираните институции.

Източник: АСП