07/11/2022г.

Предложеният акт представлява съществена част за изпълнение на ключов етап по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“ по Националния план за възстановяване и устойчивост, насочен към насърчаване на дейностите за осигуряване на лична мобилност и достъпност за хората с трайни увреждания чрез предоставяне на високотехнологични  помощни средства (ВПС) за целите на тяхната социално-икономическа интеграция.

Краен получател на инвестицията е МТСП, което предполага  министърът на труда и социалната политика да утвърди методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни средства за хора с трайни увреждания до края на 2022 г.

Методиката има за цел установяване на ограниченията, възпрепятстващи хората с трайни увреждания да осъществяват функционалността си в ежедневните дейности, и да прецени полезността на конкретни ВПС за подобряване на тяхната независимост и пълноценното им участие в отделните сфери на обществения живот с фокус към  повишаване на функционалността в образователната или трудовата дейност.

Посредством Методиката ще се направи подбор на  лица с трайни увреждания и разпределение на ВПС, като се вземат предвид здравето и специфичните им нужди и техните социално-демографските характеристики.

Допустимите целеви групи ще са хора с трайни увреждания, заявили потребност от осигуряване на ВПС (деца и възрастни в трудоспособна възраст), независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни, в случай, че не са получили финансова подкрепа за задоволяване на потребност от конкретното ВПС от институция, оперираща с публични средства, за подпомагане подобряване на социално-икономическия статус, активността за социално приобщаване и създаване на по-добри възможности на водене на независим начин на живот.

Оценката е доброволна и ще се изготвя при заявено желание от страна на човека с трайно увреждане, като резултатът от извършването на оценката по тази методика е осигуряване на достъп до подкрепа по одобрена инвестиция, част от компонент „Социално включване“ на Плана за възстановяване и устойчивост.

Очакваните резултати от приемането на новата методика са изпълнение на поети ангажименти на Министерството на труда и социалната политика, с оглед получаване на договореното финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост.

Източник: Портал за Обществени Консултации