Публикувана е индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г.

Управляващият орган за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020  (ОПРР) и програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 (ПРР) публикува Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г.

В ИГРП за 2023 г. са включени 4 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП):

  • процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“ по Приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ на ОПРР с общ размер на БФП –  10 000 000 лв. и индикативна дата на обявяване – първо тримесечие на 2023 г.;
  • процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на ПРР с общ размер на БФП – 650 000 000 лв. и индикативна дата на обявяване – четвърто тримесечие на 2023 г.;
  • процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“ по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР с общ размер на БФП – 1 300 000 000 лв. и индикативна дата на обявяване – четвърто тримесечие на 2023 г.;
  • процедура „Подкрепа за ефективно прилагане на интегрирания териториален подход и на политиките от секторите на интервенция на ПРР“ по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37“ на ПРР с общ размер на БФП – 44 385 836,12 лв. и индикативна дата на обявяване – второ тримесечие на 2023 г.;

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 е съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 на заседание, проведено на 16.03.2023 г. в гр. София.

Източник: Оперативна програма „Региони в растеж“

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории