Чирпан, Бойчиновци, Тополовград, Велико Търново, Свищов и Костинброд са първите общини, които имат сключени договори по новата програма, което им дава възможност да стартират организацията по управлението на договорите.

Операция „Грижа в дома“, която е продължение на мярката „Патронажна грижа“, се очаква да помогне на около 32 000 възрастни в невъзможност за самообслужване и хора в неравностойно положение да получат услуги в домашна среда.

В операция „Грижа в дома“ размерът на компенсацията на един потребител е преизчислен в сравнение с предходните процедури по „Патронажна грижа“, като компенсацията е съобразена с инфлационните процеси и Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите и  осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, и е на стойност от 5 041 лв. за един потребител в периода на 12 месеца.

Основната цел на проекта е да бъдат осигурени почасови интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, включително психологическа подкрепа, консултация с диетолог, доставка на храна и продукти от първа необходимост, закупени със средства на потребителите.

Екипите на „Грижа в дома“ ще съдействат с осигуряване на административни и битови услуги, а транспортът от и до дома на потребителите ще се финансира по проектите. Осигурени са и обучения и супервизия за служителите, но само ако не са преминали такива в предишни проекти по „Патронажна грижа“.

Относно кандидатстването по проекта, в програмния период 2021-2017 има разделение на регионите в България. Общините могат да кандидатстват в партньорство с други общини, при условие че кандидатстват с общини от същия регион. Партньорство не се допуска между общини от Югозападния и Северозападния регион, тъй като единият е определен за район в развитие, а другият за район в преход.

Бюджетът на операцията е в размер на 175 милиона лева.

Източник: МТСП