Столична община разкри две нови социални услуги за подкрепа на уязвими групи по предложение на кмета на София, Йорданка Фандъкова.

Първата социална услуга е „Център за обществена подкрепа“, която ще предоставя защитено пространство за деца – жертви на насилие, и техните семейства. Тя е с капацитет 80 места и ще започне да функционира като делегирана от държавата дейност от 01.12.2022 година.

За децата ще се грижи мултидисциплинарен екип, в който се включват всички ангажирани институции по конкретните случаи. На децата и техните семейства ще се предлага медицинска консултация и експертиза чрез договорено партньорство с правоспособни съдебни лекари и други специалисти, специализирани програми за психологическо консултиране и социално придружаване и застъпничество. В рамките на услугата ще се осигурява юридическо консултиране и представителство.

Столичната община заедно с Фондация „Асоциация Анимус“, Института за социални дейности и практики (ИСДП) и с подкрепата на УНИЦЕФ реализира проект „Зона ЗаКрила“ за подкрепа на деца, претърпели насилие или свидетели на насилие. С новата социална услуга „Център за обществена подкрепа“ ще се гарантира устойчивост на дейностите по проекта и продължаване на подкрепата за уязвимите групи.

Втората социална услуга е „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с приоритет лица със зависимости“, която ще предоставя дневна грижа, терапия и рехабилитация, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и други.

Чрез създаване на Дневния център ще се създаде иновативен подход и възможност за осигуряване на защитена среда за тази целева група с цел преодоляване на социалната изолация чрез придобиване на знания и формиране на умения и навици за предпазване от заболявания и превенция.

Източник: Столична Община