Удължаване на срока за предоставяне на социални услуги за деца в Община Търговище

До края на третото тримесечие на годината, се удължава предоставянето на здравни и социални услуги за деца с увреждания и техните семейства по проект „С грижа за теб“. Това е резултат от подписването на допълнително споразумение между Община Търговище и Управляващия орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по която се изпълнява проектът.

Грижата е за деца до 7-годишна възраст (включително с увреждания), и техните родители. За да се повиши компетентността се консултират и бъдещи родители по отношение на ранното детско развитие.

Услугите са безплатни и се предоставят в два центъра в Комплекса за здравни и социални услуги в общността (КЗСУО). Това са Центърът за ранна интервенция на деца с увреждания и Центърът за консултиране, подкрепа и здраве в семейството. В тях са ангажирани квалифицирани специалисти, сред които социални работници, психолог, логопед, рехабилитатор, лекари и други.

Източник: Община Търговище

актуално

Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

Децата от Дневен център за деца с увреждания  в гр. Свищов участват в Конкурс за детска рисунка „Три звездички“

Правото на Съюза допуска освобождаване от ДДС на доставчик на социални услуги, осъществени в друга държава членка

Акция за деца лишени от родителски грижи

Категории