Участие на представители от МТСП в среща националните координатори по Европейската гаранция за детето

На 22 и 23 май 2023г. заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска участва в среща на националните координатори по Европейската гаранция за детето в Дъблин, Ирландия. Международният форум с представители на 23 държави членки се проведе със сътрудничество с Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия (ЕК).

По време на форума експерти от ЕК са представили добри практики за управление и мониторинг на приетите национални планове за изпълнение на Европейската гаранция за детето. Моделът на България за разработване и изпълнение на системата за мониторинг и оценка чрез обвързване на националните цели с конкретни и измерими индикатори е представен като пример за добра практика.

През втория ден на събитието е проведен семинар за преодоляване на социалното изключване сред децата, като Българската делегация е представила опита си за справяне с тези предизвикателства чрез интегрираните усилия на институциите и прилагане на междусекторен модел на действие.

В България се реализира пилотен проект, предшестващ плана за действие, който включва участието на всички заинтересовани страни от държавните институции, общините, неправителствения сектор и академичната общност. В страната националният план за изпълнение на Европейската гаранция за детето е съгласуван с Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030 и има връзка със системите на социалното подпомагане, заетостта и стандартизираните социални услуги.

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Община Бургас осигурява работни места за хора с увреждания

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

Защо принудителната стерилизация все още е законна в ЕС?

Европейската комисия представя законодателно предложение за европейската карта за хора с увреждания

Полезна информация за хората с увреждания с предстоящо преосвидетелстване от ТЕЛК

От 1 юли минималната пенсия става 180 лв., от октомври – 200 лв.

ПОСЛЕДНИ

Европейската комисия представя законодателно предложение за европейската карта за хора с увреждания

Нов Международен ден на грижите и подкрепата

Нов изпълнителен директор на Агенция по заетостта

Осигурена подкрепа от здравно-социални услуги за над 154 хил. възрастни и хора с увреждания в домовете им

Категории