През последните години в община Русе е регистриран голям брой бездомни лица, които се нуждаят от подкрепа и осигуряване на подходящи социални услуги, свързани със задоволяване на ежедневните им потребности. Запазва се тенденцията за увеличаване на хората без подслон. Най-уязвима група са лицата между 50 и 60 години, те не са предпочитани за наемане от работодателите и нямат подкрепа от близки и роднини. Отпуснатите социални помощи от Дирекция „Социално подпомагане“ не достигат за осигуряване на жилище под наем. Голям е делът и на бездомните лица, които след изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ остават на улицата, без подкрепа от близки и роднини. Много от тях са със закърнели хигиенни и трудови навици, алкохолна и друга зависимост, склонни към проституция, кражба и т.н., с различни по вид психични и умствени проблеми. Отчитайки горното, през 2012 г. Общински съвет – Русе взе Решение № 222, прието с протокол № 12/21.06.2012 г., за разкриване на социалната услуга „Приют за лица“, делегирана държавна дейност, с капацитет 75 лица. След проведен конкурс на 26.03.2013 г. е сключен договор за управление на услугата с Русенска католическа организация „Каритас“. За една година функциониране на приюта са сключени 285 договора с общо 143 потребители. Предвид назрялата необходимост от предоставянето и на друг вид подкрепящи услуги за лицата, останали без подслон, потребители на услугата „Приют“ или лица от общността в риск, е изведена нуждата от разкриването на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“. Центърът е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. Осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда, при отчитане на рисковите за развитието на човека фактори. Разкриването на услугата е заложено в Годишния план за развитие на социалните услуги за планов период 2014 г. и прогноза за 2015 г. и в Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2010-2015 г.

Предстои през този месец Общински съвет Русе да даде своето съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция“ с капацитет 15 места, считано от 01.09.2014 г. Средствата за издръжка ще се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерство на финансите. Услугата ще се предоставя в имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Тракция“ № 25, предмет на АОС № 6729 от 26.07.2012 г., представляващ:
1. част от сграда с идентификатор 63427.8.693.3 (югозападна част-сутерен) с обща застроена площ 196, 31 м² и прилежащи коридорни и стълбищни пространства (72 м²)
2. част от сграда с идентификатор 63427.8.693.2 (първи етаж) с обща застроена площ 21 м² и с прилежащи коридорни и стълбищни пространства (30 м²)
Предстои кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет – Русе до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в гр. София, за разкриване на социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” в гр. Русе, ул. „Тракция“ № 25, като делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.09.2014 г.

 

Източник: РусеИнфо

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории