По десет проверки средно месечно извършват служителите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“. През първите девет месеца на 2020 г. са направени 106 проверки, от които 56 броя са по сигнал, 4 са тематични планови проверки в 46 обекта, а още 4 са последващи проверки за проследяване изпълнението на предписания. Това показват данните на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) от началото на миналата година до края на септември.

За отчетния период служителите на Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ са работили общо по 2578 преписки, от които 1734 са нови, като в това число са и постъпили 895 сигнала на Националната телефонна линия за деца 116 111. От новите молби, жалби и сигнали (без тези на горещия телефон) най-голям е броят на подадените от физически лица – 467, следвани от тези по самосезиране – 213, а подадените от юридически лица са 159. Общият брой на дадени консултации от служителите в Главна дирекция „Контрол по правата на детето“ е 1315. През 2020 г. е организирана една кризисна интервенция по повод случай на загинало дете от социалната услуга при инцидент, показват още данните на ведомството.

През ноември 2020 г. беше даден старт на дистанционна планова проверка, която имаше за цел да изследва работата на социалните услуги за спазването на правата на детето при пандемична обстановка. Проверката се извършва в центрове за обществена подкрепа и в центрове за социална рехабилитация и интеграция.  Според публикуваните резултати на официалната интернет страница на Агенцита в резултат на извършения контрол през периода м. януари – м. септември 2020 г. са издадени 81 задължителни предписания с 362 конкретни мерки, придружени с писмени методически указания за изпълнението им и механизъм за взаимодействие между отговорните институции, от които 46 са от проверки по сигнал, а останалите от планови проверки.

В зависимост от вида на проверявания обект най-голям брой задължителни предписания са дадени на дирекциите „Социално подпомагане” – 19, следват доставчиците на социални услуги – 18, образователни институции (училища и детски градини) – 7, и медицински практики – 2.

Постъпилите сигнали на Националната телефонна линия за деца към 30.09.2020 г. са общо 895. Същите са изпратени незабавно на дирекциите „Социално подпомагане”, които са органът за закрила на детето на местно ниво и извършват социална работа с децата и техните семейства. ДАЗД са проверили сигнали от телефонната линия в различни обекти – социални услуги, дирекции „Социално подпомагане”, областни екипи по приемна грижа.

От началото на миналата година до края на септември служителите на Агенцията са съставили 27 акта за установяване на административно нарушение – за неизпълнение на задължението за уведомяване за нуждата от закрила на дете в риск, за разгласяване на сведения и данни за дете, за предоставяне на социални услуги за деца без лиценз.

През същия период от страна на служителите на Главна дирекция “Контрол по правата на детето“ са дадени седем предложения за търсене на дисциплинарна отговорност до ръководителите на проверяваните обекти, за действия или бездействия на служители, които са довели до нарушаване на правата на детето. Проверките са на базата на постъпили в ДАЗД сигнали, жалби и предложения, включително и от Национална телефонна линия за деца 116 111, чрез самосезиране от печатни и електронни медии, от проведените консултации на граждани и юридически лица, национални и регионални срещи, работни срещи на местно ниво и преки наблюдения. Служителите от ГДКПД издават актове за установяване на административни нарушения по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет.), като по този начин се реализира и административно-наказателната дейност. Дейността на дирекцията е изключително добре структурирана и адекватно планирана, става ясно още от данните на ДАЗД.

Източник: ДАЗД