16 956.6 млн. лева са отчетените приходи за финансиране на системата за социална защита в страната през 2015 г.
От тях 8, 03646 млрд. лева са пари от държавния бюджет, 8, 6 105 млрд. лв. са от осигурителни вноски и 309.7 млн. лв. са класифицирани като други приходи.
Това съобщи НСИ, позовавайки се на данни на Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS).

Спрямо предходната година се наблюдава увеличение на приходите от осигурителни вноски с 6.9%, а на вноските от държавния бюджет – с 6.6%. Финансирането на социалната защита в България става чрез социално-осигурителни вноски на принципа на солидарността или чрез пряко финансиране от държавния бюджет.

През 2015 г. разходите за социална защита са 15 811.6 млн. лева. Това е около 17.9% от брутния вътрешен продукт на страната за същата година. В сравнение с предходната 2014 г. общите разходи за социална защита се увеличават с около 2.2%, а съответният им дял от брутния вътрешен продукт намалява с 0.6 процентни пункта.

Най-висок относителен дял в обезщетенията за социална защита заемат разходите по функция „Навършена възраст/Старост“ (44.7%) с основен компонент „разходи за пенсии“. Значителен дял заемат и разходите по функция „Болест/Здравна грижа“ (26.8%) и „Семейство/Деца“ (10.9%).

През 2015 г. разходите за парични обезщетения са в размер на 10 620.3 млн. лв. Това е 69.2% от общо изплатените обезщетения за социална защита.

Над 60% от паричните обезщетения се изплащат по функция „Навършена възраст/Старост“. Основната част от тях не се свързва с изискването за покриване на допълнителни условия при получаването им, тъй като са резултат от участие в социалноосигурителната система. Значителен дял заемат паричните обезщетения, изплащани по функции „Инвалидност“ (9.2%) и „Семейство/Деца“ (10.1%).

През 2015 г. разходите за обезщетения в натура са в размер на 4 735.4 млн. лв., приблизително колкото са били през 2014 година. С най-висок относителен дял са разходите по функцията „Болест/Здравна грижа“ (77.6%).

Настъпилите промени в системата за социална защита в България през отделните години могат да бъдат проследени по функции и включените в тях видове обезщетения.

През 2015 г. по функция „Болест/Здравна грижа“ – болнични за осигурените, са изплатени 4 114.1 млн. лв., или 26.8% от общо изплатените обезщетения за социална защита.

Разходите за парични обезщетения (периодични или еднократна сума) заемат 10.6% от обезщетенията по тази функция и са в размер на 437.2 млн. лева. Периодичните парични обезщетения обхващат платен отпуск поради трудова злополука, професионална болест или общо заболяване. Като еднократни суми се включват предоставените финансови средства за лечение на лица под 18 години в чужбина, както и финансовото подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция.

Изплатените обезщетения в натура по функцията през 2015 г. са в размер на 3 676.9 млн. лв. и обхващат плащания за болнична, първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ, медико-диагностична дейност и плащания за лекарствени продукти и медицински изделия, извършвани от Националната здравноосигурителна каса.

В разходите за обезщетения в натура се включват и плащания, извършвани от Министерство на здравеопазването за центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи и държавните психиатрични болници, както и плащанията по здравни пакети, договорени чрез допълнителното здравно осигуряване. През 2015 г. относителният дял на обезщетенията в натура от общите разходи по функцията е 89.4%.

През 2015 г. разходите по функция „Инвалидност“ са в размер на 1 161.7 млн. лв., или 7.6% от общо изплатените обезщетения за социална защита, отчитат от НСИ. В парична форма те са 84.1% от обезщетенията по функцията.

Периодичните парични обезщетения обхващат пенсия за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, пенсия за военна и гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, добавка за чужда помощ, месечна добавка за социална интеграция на хората с увреждания, месечна целева помощ за телефонни услуги за военноинвалиди, както и месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти.

Преобладаващ дял (69.9%) от паричните обезщетения по функцията заемат разходите за пенсии за инвалидност. Еднократните суми в размер на 59.4 млн. лв. са предназначени за финансиране на проекти за трудова реализация на хора с увреждания, за целеви помощи за хора с увреден слух или увредено зрение, както и за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.

Разходите за обезщетения в натура през 2015 г. са в размер на 184.2 млн. лв., или 15.9% от общите разходи по функцията. Основен дял (около 50.0%) заемат разходите за подпомагане при извършване на ежедневни дейности – домашен социален патронаж, социален и личен асистент.

Към обезщетенията в натура се включват още разходите, направени за домове за възрастни с увреждания, защитени жилища, класифицирани като разходи по настаняване, както и разходите, свързани с рехабилитация и дневни центрове за лица с увреждания.

Разходите за пенсии заемат най-голям относителен дял от изплатените обезщетения за социална защита (около 44% за периода 2013 – 2015 г.).

Към функцията се включват всички видове пенсии, отпускани след навършване на законово установената възраст за пенсиониране в страната.

През 2015 г. по функция „Навършена възраст/Старост“ са изплатени 6 868.1 млн. лв., от които 6 823.8 млн. лв. за парични обезщетения, свързани с участие в осигурителната система, и 6.4 млн. лв. за парични обезщетения, които се получават след прилагане на подоходен критерий.

През 2015 г. по функция „Навършена възраст/Старост“ са изплатени 37.9 млн. лв. обезщетения в натура (разходи за домове за стари хора и дневни центрове за стари хора), или 0.8% от общите разходи по функцията.

Функцията „Наследници“ обхваща помощи и обезщетения, които „осигуряват временни или постоянни доходи на лицата, които са претърпели загуба на съпруг/а или близък роднина, обикновено когато последният представлява основният източник на доходи за получателя на тази социална помощ. По това перо се компенсират наследниците за направените разходи за погребение и за всякакви трудности, причинени от смъртта на член на семейството, предоставят стоки и услуги на наследниците, отговарящи на условията“.

Наследници могат да бъдат съпруга/та, бившият/ата съпруг/а на починалото лице, неговите или нейните деца, внуци, родители или други роднини. Обезщетенията, отпускани по тази функция, не зависят от подоходен критерий.

През 2015 г. по функция „Наследници“ са изплатени 840.8 млн. лв., или 5.5% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Към функцията се включват наследствените пенсии, добавката към пенсията на починал/а съпруг/а, както и еднократните суми, изплатени на наследници на починало осигурено лице или пенсионер от Универсален/Професионален пенсионен фонд.

Разходите за обезщетения в натура по функция „Наследници“ през 2015 г. са в размер на 0.36 млн. лв. и представляват предоставени еднократни целеви помощи за погребение по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Функцията „Семейство/Деца“ обхваща помощи и обезщетения, които „предоставят финансова подкрепа на домакинствата при отглеждане на деца, финансова помощ на лица, които подпомагат роднини, различни от деца и/или социални услуги, специално предназначени да подпомагат и защитават семейството, особено децата“.

През 2015 г. разходите за обезщетения по функция „Семейство/Деца“ заемат 10.9% от всички обезщетения за социална закрила. Общият размер на изплатените обезщетения по функцията е 1 681.2 млн. лв. и спрямо предходната година нарастват с 4.5%.

През 2015 г. за парични обезщетения, свързани с подоходен критерий, са отделени 412.6 млн. лв., или 24.5% от разходите по функцията.

Обезщетенията включват месечна помощ за отглеждане на дете до една година за неосигурен родител, месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, еднократна помощ при бременност и еднократна целева помощ за деца в първи клас.

Без условия се отпускат обезщетения за: бременност и раждане, обезщетения при трудоустрояване поради бременност и кърмене, обезщетение по време на отпуск за отглеждане на малко дете, обезщетение при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания до 2-годишна възраст. Също без условия се отпускат месечни средства за отглеждане и възпитание на деца в приемни семейства, месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители след завършено основно образование, еднократна помощ при раждане, еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка, еднократна помощ за отглеждане на близнаци. За този вид обезщетения са изплатени 658.5 млн. лева.

Обезщетенията в натура се отнасят до разходи за детски ясли, разходи за настаняване, които обхващат звената „Майка и бебе“, центровете за настаняване от семеен тип и домовете за деца, както и целева помощ за пътуване на многодетни майки и социални надбавки в натура, изплащани от работодателя.

Изплатените обезщетения в натура през 2015 г. са в размер на 610.0 млн. лв., или 36.3% от разходите по функция „Семейство/Деца“, като спрямо предходната година размерът на обезщетенията в натура е нараснал с 6.3%.

Функцията „Безработица“ обхваща помощи и обезщетения, които „заместват изцяло или частично загубата на доход на работник/служител, произлизащи от загубата на платена работа, предоставят средства за съществуване на лица, които влизат или повторно навлизат на пазара на труда, компенсират за загубата на доходи поради частична безработица, заместват изцяло или частично загубата на доход на по-възрастен работник/служител, който се пенсионира преди навършване на пенсионна възраст поради намаляване на работните места по икономически причини. С перото „Безработица“ се покриват разходите за обучение или преквалификация на търсещите работа, подпомагат безработните лица при поемане на разходите за пътуване или преместване с цел получаване на работа, предоставят помощ и облекчение чрез предоставяне на подходящи стоки и услуги“.

През 2015 г. по функция „Безработица“ са изплатени обезщетения в размер на 445.7 млн. лв., или 2.9% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Спрямо предходната година разходите по функцията се увеличават с 2.7%.

Относителният дял на еднократните плащания от паричните обезщетения по функцията нараства от 15.2% през 2014 г. на 16.2% през 2015 г., или с 1.0 процентни пункта.

Обезщетенията в натура се отнасят към активните мерки на пазара на труда и включват разходи при наемане на безработни извън населеното място по постоянен адрес, разходи за обучение и услуги по търсене и предлагане на работа.

Относителният дял на обезщетенията в натура се увеличава от 7.7% през 2014 г. на 8.2% през 2015 г., или с 0.5 процентни пункта.

Функцията „Жилищни нужди“ се базира на „посредничеството на обществените власти за подпомагане на домакинствата при поемане на разходите за жилище. Основен критерий за определяне на обхвата на функцията е наличието на определящ подоходен критерий“.

В България този вид помощ се предоставя като обезщетение в натура. Отчитат се: месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища, като бенефициенти могат да бъдат сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център, самотни стари хора над 70-годишна възраст, както и родител, отглеждащ сам дете/деца. В това перо се включват и разходите за месечна добавка за задоволяване на основни жизнени потребности – наем за общинско жилище. Получатели на тази помощ могат да бъдат самотни лица с трайно намалена работоспособност или с определени вид и степен на увреждане. През 2015 г. са изразходвани 0.5 млн. лв. за обезщетения по функция „Жилищни нужди“.

Функция „Социално изключване, некласифицирано другаде“

Докато другите функции се отнасят до лица, които са изложени на ясно определени рискове или нужди (възрастни хора, лица с увреждания, безработни и т.н.), то тази функция включва и хората, които са в риск от социално изключване.

Концепцията за социалното изключване е с много измерения: на първо място, тя се отнася до недостатъчно ниво на доходите (бедност), но също и до несигурност по отношение на здравето, образованието и заетостта.

През 2015 г. изплатените обезщетения по функцията са в размер на 243.8 млн. лв., или с 2.5% повече спрямо предходната година. За парични обезщетения – месечни и еднократни, са отделени 54.8 млн. лв., или 22.5% от общите разходи по функцията.

Спрямо предходната година през 2015 г. средствата, отделени за парични обезщетения, намаляват с 5.3%, а относителният им дял от общите разходи намалява с 1.8 процентни пункта.

Общият размер на изплатените обезщетения в натура през 2015 г. е 189.1 млн. лв., или с 5.0% повече спрямо предходната година.

По това перо обезщетенията в натура са разходите за настаняване в кризисен център, наблюдавано жилище, преходно жилище, център за временно настаняване или приют, както и разходи за различни социални услуги, предлагани в клубове за пенсионера, инвалида и др., центрове за обществена подкрепа, центрове за работа с деца на улицата.

Включват се още целевите помощи за отопление, еднократна целева помощ за издаване на лична карта, еднократни помощи за покриване на разходите за дневни и квартирни на лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерство на здравеопазването, еднократна целева помощ – предоставяне на индивидуални пакети храни, дентална помощ на ветераните от войните, извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от НЗОК.

Относителният дял на изплатените обезщетения в натура в общите разходи по функцията е 77.5%, или с 1.8 процентни пункта повече спрямо 2014 година.

Европейската система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS) е специфичен инструмент за получаване на сравними, актуални и точни данни за социалните плащания и тяхното финансиране на ниво Европейски съюз.

Статистическата единица в ESSPROS се нарича „схема за социална защита“.

източник: news.bg/ 27.09.2017 г.