168 млн. деца по света работят, за да подпомагат семейния бюджет

168 млн. деца по света са лишени от детство и възможност за образование, защото трябва да работят, за да подпомагат семейния бюджет. Това показват последните данни на Международната организация по труда, от септември 2013 г. Под мотото „Да разширим социалната закрила! Да премахнем детския труд!” през 2014 г. светът отбелязва за 12-и път Световния ден срещу детския труд – 12 юни. Целта на МОТ е в този ден да се обърне специално внимание на проблемите, свързани с трудовата експлоатация на деца.

През 2013 г., на Третата международна конференция за детския труд в Бразилия, международната общност прие Декларация, която акцентира върху необходимостта от достойни условия на труд за възрастни, адекватни обезщетения за безработни, задължително качествено образование за всички деца и социална закрила за тях. Осигуряването на равни възможности за децата за разкриване на техния потенциал зависи от семейната среда, в която растат. Всяка заплаха за семейството от икономически характер, като загуба на работата на някой от възрастните, или от здравословен характер – при сериозно заболяване или претърпяна трудова злополука, може да принуди децата да работят, за да запълнят липсите в семейния бюджет, смятат от МОТ. А данните на организацията за хората, които нямат достъп до адекватна социална закрила, са шокиращи – 5 млрд. души или около 73% от населението на света.
Затова с Препоръка №202 от организацията приканват държавите да въведат свой националноосигурителен праг, който да гарантира основно здравеопазване и основна защита за доходите. Инструментите за социална закрила, които могат да помогнат за справяне с детския труд, са:

•държавни програми за заетост, които осигуряват работа за възрастни;
•социално-здравна защита – осигуряване на достъп до здравни грижи и финансова защита в случай на болест на член от семейството;
•обезщетения за майчинство, защото бременността или отглеждането на малки деца не трябва да бъде предпоставка за принуждаване на по-големите да работят, с цел заместване на изгубения доход на майката;
•социална защита за хора с увреждания и за тези, които страдат от трудов травматизъм;
•сигурност на доходите в напреднала възраст – една гарантирана пенсия допринася за икономическата сигурност на домакинствата;
•защита при безработица – това е частично заместване на дохода в семейството, което намалява риска децата в семейството да работят, за да помагат в семейния бюджет.

Засега борбата срещу детския труд дава резултати – работещите деца са намалели с почти 80 млн. от 2000 г., когато те са били 246 млн., до 168 млн. сега. Конвенциите на МОТ за детския труд са едни от най-разглежданите по целия свят. Това може да се приеме и като знак за глобално световно движение за премахване на детския труд, особено в неговите най-тежки форми.
„Ние се движим в правилна посока, но прогресът все още е бавен. Ако искаме да сложим край на детския труд в обозримо бъдеще, се нуждаем от значително засилване на усилията на всички нива. Има 168 млн. добри причини да направим това”, смята изпълнителният директор на МОТ г-н Гай Райдър.

В контролната дейност на Главна инспекция по труда не е установявано използване на детски труд в най-тежките му форми, а българското законодателство отдавна е съобразено с изискванията за защита на децата от трудова експлоатация. За лица, ненавършили 14 г., полагането на труд у нас е забранено. В Кодекса на труда е регламентирано, че „работодателят полага особени грижи за труда на лицата, ненавършили 18 години, като им създава облекчени условия за работа и условия за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване”.

За наемането на работа на непълнолетни се изисква задължително разрешение от регионалната дирекция „Инспекцията по труда”.

През първите 5 месеца на годината са постъпили 22 исканията по чл. 302 от Кодекса на труда – за наемане на лица, ненавършили 16 г. Разрешенията са 16.

За същия период на 2013 г. исканията са били 14, разрешенията – 9. По чл. 303 от КТ, за наемане на лица между 16 и 18 г., исканията от януари до май 2014 г. са 197, разрешенията – 181. През 2013 г. за същия период те са съответно 183 и 168. За цялата 2013 г. исканията за наемане на лица, ненавършили 16 г., са 108 броя. Дадени са 92 разрешения. В сравнение с 2012 г. няма съществена промяна. Тогава поисканите разрешения са били 109, а дадените – 98. За наемане на лица от 16 до 18 г. исканията са 1524 при 1624 година по-рано. Издадените разрешения са 1508, а през 2012 г. те са били 1569.

Най-често исканията са за наемане на непълнолетни като пиколо в хотел, кухненски и търговски работници. Разрешения обикновено се отказват, когато липсват измервания на факторите на работната среда за обекта, където би трябвало да работи непълнолетното лице.

Преди да бъдат наети на работа, малолетните и непълнолетните трябва да са минали обстоен медицински преглед и да има медицинско заключение, което установява годността им да извършват съответната работа. Работният ден за тях е 7 часа. Не могат да работят повече от 5 дни в седмицата и след 20 ч. Забранено е да полагат извънреден труд. Имат право на 26 дни платен годишен отпуск. Всяка проверка, която се осъществява от инспекторите на Инспекцията по труда, предвижда и контрол върху осъществяване на работна дейност от лица, ненавършили 18 г. След издаване на разрешението работните места, на които се наемат те, задължително се проверяват на място, за да се установи дали декларираните условия при искането на разрешението отговарят на реалните. Полагането на труд на лица, ненавършили 18 г., без разрешение от инспекцията се квалифицира като престъпление, затова за всяко установено нарушение задължително се уведомява прокуратурата и започва наказателно производство.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории