Сдружение „Граждански инициативи – Ловеч“ беше удостоено със специална награда на НАСО за реализирани иновативни и значими дейности със силно социално въздействие по време на извънредното положение. Като част от поредицата ни с интервюта с носителите на награди в тазгодишното издание на Националните годишни награди на НАСО, разговаряме с изпълнителния директор на сдружението г-жа Весела Цанкова, която е и представител на Алианса в град Ловеч:

Г-жо Цанкова, Сдружение „Граждански инициативи“ – Ловеч беше удостоено със специалната награда на НАСО за реализирани иновативни и значими дейности със силно социално въздействие по време на извънредното положение. Какво означава тази награда за Вас и специалистите от екипа Ви?

Наградата, с която бяхме удостоени по време на Годишният национален форум на НАСО, е една положителна обратна връзка и морална оценка, която ни дава сили и увереност, че вървим в правилна посока, дори и в този труден момент на световна пандемия. Това, че НАСО зачита като постижение труда и усилията, които положихме, за да сме най- близко до хората в уязвимо положение по време на извънредното положение, е един сигнал за значимостта на дейността и труда ни.

През годините Сдружение „Граждански инициативи“ – Ловеч активно работи с деца и възрастни в риск в посока осигуряване подкрепа за личностна и трудова реализация. Кои са приоритетите на организацията през настоящата година?

С оглед променената социална среда, в резултат на световната пандемия, приоритет за сдружението ни през настоящата година е да не допуснем регрес на постигнатото, включително ограничаване на правата на младежите, настанени в резидентни услуги за лица с увреждания. Предизвикателство за нас е да създадем предпоставки за ограничаване на рисковете, свързани със световната пандемия, като запазим инерцията, която е развита във връзка с подкрепата за личностна и трудова реализация на младежите в риск, които подкрепяме.

Какви са препоръките Ви за постигане на високи резултати в социалния сектор в страната?

За да се повиши ефективността на социалният сектор в страната, необходимо е по-добро познаване на потребностите в конкретните населени места и наличните ресурси от социални дейности и услуги. Трябва да се инвестира в социалният сектор и най-вече в човешкият ресурс, като се даде по-голямо обществено доверие и признание от страна на институциите и обществото, защото без да е признат и ценен труда на социалните работници, те не биха могли да бъдат максимално мотивирани и ефективни. В периодите на криза, подобно на медицинската грижа и дейността по превенция и безопасност на населението, социалните работници следва да извършат активни дейности за превенция на рисковете в бедствена обстановка или извънредно положение.