На 17 юни 2015 г. в гр. Поморие се проведе Седемнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Заседанието бе открито от г-жа Зорница Русинова, заместник- министър на труда и социалната политика.

Членовете на Комитета за наблюдение обсъдиха и одобриха Годишен доклад по изпълнението на ОП РЧР за 2014 г., от който стана видно, че по програмата е отчетен съществен напредък.

По мерки в програмата са участвали над 1,8 милиона лица от всички възрастови групи. Над 1 284 000 от тях са деца, ученици и студенти, които са имали възможност да получат подкрепа от оперативната програма, за да продължат образованието си и да подобрят своите образователни резултати. Над 81 000 хора с увреждания, лица и деца, настанени в специализирани институции и други представители на най-уязвимите групи са обхванати в различни форми на услуги, благодарение на ОП РЧР.

Над 90% от бюджета на ОП РЧР е изплатен към бенефициентите. Верифицирани са разходи на стойност 2 049 687 000 лева (86,3 %), а по програмата са постъпили плащания от ЕК за над 89 % от общия принос от ЕСФ за програмния период. Добрият темп на изпълнение на проектите и реализираното наддоговаряне от близо 4% на бюджета на програмата, създават необходимите предпоставки в рамките на 2015 г. средствата по ОП РЧР да бъдат изцяло усвоени.

По време на заседанието бяха одобрени промени в критерии за избор на операции в рамките на приоритетна ос 6 „Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравни услуги“.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории