Първо заседание на МРГ за актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г.

На 13 май 2015 г. се проведе първото заседание на Междуведомствената работна група за актуализация на Националната стратегия за детето 2008-2018 г. По време на срещата бе направен преглед на резултатите и основните проблеми в изпълнението на оперативните цели на Националната стратегия, идентифицирани от извършения анализ и оценка на прилагането й за периода 2008 – 2010 г. Начертани бяха бъдещите действия на работната група:

Подготвяне на актуален преглед на социално-икономическото състояние на децата и семействата.
Преглед на всички международни и национални документи, свързани с правата и положението на детето.
Уеднаквяване на използваните термини и дефиниции от различните институции и неправителствения сектор.
Работата ще продължи в подгрупи по оперативните цели на Националната стратегия за детето 2008-2018 година.

До 30 септември 2015 г. трябва да приключи работата на Междуведомствената група, сформирана със заповед на председателя на ДАЗД г-жа Ева Жечева. В състава й са включени експерти от министерствата на труда и социалната политика, на образованието и науката, на финансите, на вътрешните и на външните работи, на правосъдието, на здравеопазването, на културата, на младежта и спорта, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, ДАЗД, Държавна агенция за бежанците, Агенция за социално подпомагане, Агенция за хора с увреждания, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”, Върховна касационна прокуратура, Комисия за защита от дискриминация, Национален център по наркомании, Национален център по обществено здраве и анализи, Национално сдружение на общините в Република България, Национална комисия за борба с трафика на хора, Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата.

Целта на актуализацията е синхронизиране на стратегията с водещи европейски и национални документи в областта на политиките за детето и семейството и да изграждане на обща рамка за прилагането им. Ще бъдат създадени и прилагани показатели за изпълнение на правата на децата във всички секторни политики – образование, правосъдие, здравеопазване, вътрешен ред и сигурност, социална работа и др., и механизми за оценка на въздействието на различните програми и социалните услуги, насочени към детето и семейството.

Националната стратегия за детето 2008 – 2018 година е основана върху принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Стратегическата цел на документа е осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. В нея са обхванати всички сфери на обществения живот, имащи значение за благосъстоянието на децата – семейна среда, здравно обслужване, образование, отдих и свободно време, алтернативни грижи, жизнен стандарт и социално подпомагане, преодоляване на експлоатацията и злоупотребата с деца, специални мерки за закрила, мнение на децата и право на идентичност и защита срещу дискриминация. Заложени са конкретни цели за продължаване на процеса на деинституционализация и развитие на алтернативни социални услуги.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории