Приет е Планът с мерки за 2014-2015 г. за изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания

Министерският съвет прие План за действие за периода 2014-2015 г. по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. Стратегическата и оперативните цели в него са насочени към осигуряване на трудова заетост на безработни лица с трайни увреждания с оглед преодоляване на социалната им изолация и пълноценното им интегриране в обществото, създаване на предпоставки те да водят самостоятелен и независим живот, както и постигане на ефективно социално включване чрез реализацията им на свободния пазар на труда.

За реализирането на тези цели се предвижда осигуряване на подходящи форми за квалификация и преквалификация, на заетост, на достъпна среда, трудово посредничество, на средства, приспособления и медицински изделия, както и адекватна нормативна среда за хора с увреждания.

В плана са отразени дейностите, които ще бъдат реализирани през тази и следващата година и отговорните за изпълнението им институции и ведомства.

Проектът на План за действие е публикуван в интернет страницата на НАСО.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории