Одобрени са мерките за 2014 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта

Правителството прие плана за 2014 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020). Документът представя планираните задачи и дейности за постигане на основната цел в политиката за младите хора в страната – подобряване на качеството на живот и на условията за успех на всеки млад човек.
Планът е структуриран спрямо основните приоритети на Стратегията и отразява отговорностите на всички ресорни държавни институции и общините относно грижата за младежите. Изпълнението на мерките цели насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и в селските райони, развитие на междукултурния и международния диалог, повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
Финансирането на задачите и дейностите, заложени в Плана, е обвързано както с годишните бюджети на отделните министерства и ведомства, така и с национални, европейски и международни програми, действащи в страната ни през 2014 г.
Правителството одобри днес и отчета за изпълнението на Плана по стратегията за 2013 г. В него са обобщени извършените дейности от централните и местните администрации в полза на младите хора в страната през 2013 г., както и участието на младежите в инициативите на местно, регионално и национално ниво.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории