Правителството се запозна с доклада за изпълнение на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г.

Докладът констатира недостатъчно насочени и координирани усилия за реализация на ключови мерки от Програмата през 2014 г. като законодателни промени, водещи до прехвърляне на нови приходоизточници и правомощия на общините.
Отчетен е напредък по дейности като прехвърляне на държавни имоти на общините, укрепване на капацитета на местните власти да изпълняват инвестиционни проекти и внедряването на системата на делегираните бюджети в детските градини. Като положителен резултат се разглежда и присъждането на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.

Налага се изводът, че Програмата не е допринесла за постигане на целта – децентрализация на услуги, правомощия и ресурси от по-високо към по-ниски равнища на управление. Като основни причини за това могат да се изтъкнат нестабилната политическа обстановка в страната през 2014 г.; неприоритетността на процеса на децентрализация за централната власт, както и недостатъчната активност на местните власти за отстояване на общинските интереси.

В доклада се препоръчва разработването на нов закон за местните данъци и такси, чрез който да се разшири собствената приходна база на общините. Посочва се, че е необходимо да се подготви и приеме нова Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение, като в тях се формулират конкретни количествени мерки, които да придвижат децентрализацията в България до средните за ЕС равнища. Според друга препоръка в новата Стратегия трябва да се обърне специално внимание на реформата в регионалните структури на централната изпълнителна власт.
Фокус се поставя и върху необходимостта да се повиши инициативността на общините като най-заинтересована страна по отношение на процесите на децентрализация. От тях се очаква да предложат прехвърляне на услуги, правомощия и ресурси към кметствата, разширяване на обхвата на приложение на делегираните бюджети и още по-активно въвличане на местните общности в разработването и изпълнението на политики за местно развитие.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории