Правителството прие Национална стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2015-2020 г.). Документът обединява три други аналогични стратегии, приемани в периода 2008-2014 г., като ги актуализира съобразно променената след бежанската криза през 2013 г. миграционна ситуация в страната и в Европейския съюз.

Основната цел на стратегията е да се създаде политическа рамка за изграждане на комплексна и устойчива нормативна и институционална основа за успешно управление на законната миграция и интеграцията, както и за превенция и противодействие на незаконната миграция, за идентификация и предоставяне на необходимата грижа за търсещи и получили международна закрила лица в България. Очаква се изпълнението на тази цел да доведе до по-ефективно управление на миграцията и интеграцията; развитие на системата за убежище съобразно нарастващия брой кандидати за международна закрила; превръщане на миграцията и мобилността в позитивни фактори за развитие в икономически и демографски план; успешно интегриране в българското общество на лицата, получили международна закрила и ефективно използване на техния потенциал за социално-икономическо развитие на страната; превенция и ефективно противодействие на незаконната миграция и трафика на хора.

Основните приоритети на националната политика в областта на миграцията, убежището и интеграцията са:

– гарантиране сигурността на външните граници на ЕС, ефективно противодействие на незаконната миграция и на трафика на хора – стратегията очертава необходимост от повишаване ефективността на граничния контрол по всички граници, и по-специално на българо-турската; надграждане възможностите на ГД „Гранична полиция” – МВР за осъществяване на ефективен граничен контрол по външните граници на ЕС; ефективно взаимодействие с граничните структури на държавите-членки на ЕС, съседни държави и агенция „Фронтекс” за ефективно противодействие на нелегалната миграция; повишаване ефективността при разследването на престъпления, свързани с незаконното превеждане на лица през границата на страната; усъвършенстване на процедурите за връщане, закрила и интеграция на жертвите на трафик на хора и др.

– провеждане на справедлива, ефективна и прозрачна процедура при разглеждане на молбите за закрила, при постигане на баланс между спазване на правата на лицата, търсещи закрила, и защита на националния интерес и сигурност; утвърждаване на доброволното връщане като приоритетна форма на политиката на връщане на нередовни граждани на трети държави – стратегията предвижда активно участие на България във формирането на визовата и миграционната политика на ЕС; продължаване и засилване на българския ангажимент в преговорите и сключването на споразумения за обратно приемане с важни държави на произход и транзит на нелегалните миграционни потоци към България; подобряване на координацията и сътрудничеството между всички ведомства, отговорни за управлението и връщането; укрепване на институционалния капацитет в областта на получаването на документите и в областта на задържането и др.

– прилагане на конкретни мерки и услуги за интеграция на лица, получили международна закрила, в областта на достъпа до образование и обучение по български език, заетостта, признаването на квалификации, здравните грижи, социалното подпомагане, жилищното настаняване, интеграцията в социалния, културен и граждански живот на обществото; гарантиране основните права на мигрантите – политически, икономически, социални, културни и др. – според стратегията необходимите условия и фактори за създаване на благоприятна интеграционна среда са изграждането на мрежа за сътрудничество и оперативно взаимодействие между максимално широк кръг заинтересовани участници от държавните институции, представителите на органите за местно самоуправление и неправителствения сектор в процеса на адаптацията и социалното включване на получилите международна закрила, както и равнопоставеното участие в процеса на представители на бежанските общности с цел преодоляване на културните различия и т. н.

– осигуряване социалното включване и интеграцията на граждани на трети държави; привличане на висококвалифицирани български граждани-емигранти и чужденци от български произход с цел трайно установяване и заселване в страната; оказване съдействие на българските граждани при упражняването на правата им като граждани на ЕС за свободно движение в ЕС и ЕИП, както и на други граждани на ЕС/ЕИП за свободно движение в България; утвърждаването на принципите на доброто управление при регулиране на законната миграция за подпомагане икономическото развитие на страната – България ще продължи да работи последователно за развитие на общата европейска миграционна политика, особено в областта на командироването на работници и създаването на механизъм за координиране между държавите-членки по въпросите на интеграцията на законно пребиваващите граждани на трети държави, вкл. получилите международна закрила, като част от необходимостта от работна сила на пазара на труда. България счита за важна положителната връзка между миграцията и развитието като част от управлението на миграцията. България следва да продължи своята политика в посока на разширяване на спектъра от мерки, които се предлагат по отношение на услугите и подкрепата за българските емигранти. Службите по трудови и социални въпроси към посолствата следва да се разглеждат само като първа стъпка от програма за изнесено предлагане на услуги от посолствата за българските емигранти и да се търсят възможности за разширяване на тази мрежа, както и на предлаганите услуги.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Кризисен център за хора, преживели домашно насилие отваря врати в Горна Оряховица

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории