Правителството прие доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2015 година.

На база данни от тримесечните отчети за касовото изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) за първото полугодие на 2015 г. е положително в размер на 889,5 млн. лв. (1,1% от прогнозния БВП) и се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 442,3 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 447,3 млн. лева. За сравнение, към края на месец юни 2014 г. бюджетното салдо по КФП бе дефицит в размер на 996,4 млн. лв. (1,2% от БВП), т. е. бюджетната позиция на страната се подобрява номинално с 1 885,9 млн. лв. (2,3 п. п. от БВП). Подобрението в бюджетната позиция се дължи на ръста при приходите по националния бюджет и ръста при помощите.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.06.2015 г. са в размер на 16 303,6 млн. лв., или 53,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 2 132,9 млн. лв. (15,1%). В структурно отношение данъчните приходи нарастват с 1 106,5 млн. лв. (9,9%), неданъчните приходи със 194,8 млн. лв. (10,7%), а постъпленията от помощи (основно средствата от ЕС) – с 831,6 млн. лв. (71,3%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец юни възлиза на 12 286,1 млн. лв., което представлява 51,2% от годишните разчети. В групата на данъчните приходи ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при всички основни данъци и осигурителни вноски, като най-значителен той е при постъпленията в групата на косвените данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 2 364,6 млн. лв., което е 53,8% от годишните разчети за 2015 година. Съпоставено с първото полугодие на предходната година, приходите в групата нарастват с 5,1%, за което допринасят основно постъпленията от корпоративните данъци, както и тези от данъка върху доходите на физически лица.

Приходите от косвени данъци са в размер на 6 040,1 млн. лв., което е 49,9% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 3 946,3 млн. лв. или 51,0% от планираните за годината и с 459,8 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Невъзстановеният данъчен кредит на фирми към 30.06.2015 г. е в размер на 113,3 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 2 006,7 млн. лв. (48% от разчетените за годината), като спрямо юни 2014 г. нарастват с 9,4% или 171,9 млн. лева. Постъпленията от мита са 75,4 млн. лв. или 52,1% от разчета за годината и бележат ръст от 7,6% спрямо първото полугодие на 2014 г. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 529,6 млн. лв. или 61,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 3 351,9 млн. лв., което представлява 50,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 10,4% (314,6 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 2 018,9 млн. лв., което представлява 60,4% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 998,5 млн. лв., което представлява 66,8% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец юни 2015 г. възлизат на 15 414,0 млн. лв., което е 46,9% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година, общите разходи по КФП нарастват с 247,0 млн. лв. (1,6%).

Нелихвените разходи са в размер на 14 599,1 млн. лв., което представлява 47,7% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.06.2015 г. са в размер на 12 632,1 млн. лв. (50,1% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 967,0 млн. лв. (36,5% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 309,6 млн. лв. или 35,5% от планираните за 2015 година.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.06.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 505,3 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС, Решение на Съвета 2007/436/ЕО, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейските общности и Регламент на Съвета №1150/2000.

Размерът на фискалния резерв към 30.06.2015 г. е 11 млрд. лв., в т. ч. 10,8 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории