Проект на нова Стратегия на Съвета на Европа за закрила на детето 2016-2021 г. обсъди на заседание на 8 юли 2015 г. работната група по координация на дейностите и политиките към Националния съвет за закрила на детето. Срещата ръководи председателят на ДАЗД г-жа Ева Жечева. Проектът бе представен от г-жа Велина Тодорова – представител на Република България в Експертния комитет за подготовка на новата Стратегия, в който са включени представители на 47-те държавите-членки на ЕС и на научните среди в областта на правата на децата.
Стратегията за правата на детето 2016 – 2021 г. се основава на приетите от СЕ стандарти. Целта й е да допринесе за по-ефективното им прилагане, за да бъде постигната реална промяна в живота на децата. При подготовката на проекта е взето предвид и мнението на децата, които определят бедността като най-сериозния проблем, който ги тревожи, защото може да доведе до социалното изключване.

В документа са описани и основните предизвикателства пред децата в следващите 5 години, като се обръща внимание на подходите за осъществяване на стратегическите цели чрез работа в мултидисциплинарен екип, изграждането на устойчиво партньорство и ефективна комуникация в името на децата.

Петте приоритетни области в Стратегията за правата на децата 2016-2021 г. са:

• равни възможности за всички деца;

• участие на всички деца;

• живот без насилие за всички деца;

• достъп до правосъдие за всички деца;

• участие, закрила и осигуряването в цифровата среда.

Проектът е предоставен за обсъждане на всички органи по закрила. ДАЗД ще обобщи коментарите и предложенията им и ще изготви националното становище по проекта, което ще бъде изпратено на Съвета на Европа до края на юли т.г.

Очаква се Стратегията да бъде обсъдена и приета през април 2016 г. на конференция на високо равнище по въпросите на правата на децата, която ще се проведе в гр. София в рамките на Председателството на България на Комитета на министрите на Съвета на Европа.

 

Източник: ДАЗД

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ стартира с няколко програми

ПОСЛЕДНИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Категории